طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط‌مشی‌های دفاعی آینده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز و استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد و عضو گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط‌مشی‌های دفاعی آینده انجام‌شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده‌ها به‌صورت آمیخته(کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی با روش داده بنیاد و میدانی جمع‌آوری شد. در بخش کیفی بر اساس روش داده بنیاد، داده‌های موردنیاز با انجام ۱۶ مصاحبه نیمه ساختاریافته (شامل ۶ خبره دانشگاهی و ۱۰ فرمانده) که با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری گلوله برفی و با شاخص اشباع نظری جمع‌آوری و تحلیل شد؛ و در بخش کمی، گردآوری داده‌ها به‌صورت میدانی بود که تعداد ۳۸۴ تن از فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارتش جمهوری اسلامی ایران ابتدا به‌صورت تصادفی طبقه‌ای و سپس با فرمول کوکران به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS و معادلات ساختاری Smart PLS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط‌مشی‌های دفاعی آینده دارای ۱۰۶ کد باز، ۱۴ کد محوری و ۶ کد انتخابی است که بر اساس نتایج حاصل از برآورد معادلات ساختاری، یعنی بار عاملی و آماره تی، شرایط علی بر مقوله محوری و این مقوله بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای بر راهبردها تأثیر معناداری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Pattern to promote the participation of AJA four forces in defense policies

نویسندگان [English]

 • Ahad Angazi 1
 • Hasan Givarian 2
 • Karamollah Daneshfard 3
1 Ph.D. Candidate in Public Administration, Science and Research Branch, IAU, Tehran, Iran
2 Associate Prof, Department of Educational Faculty of Management Central Tehran Branch Islamic, Tehran, Iran
3 Full Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, IAU, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of designing a promote for promoting the participation of the four forces of Aja in the future defense policies. This research is applied in terms of purpose, and the data was collected in a mixed (qualitative-quantitative) approach with a sequential exploratory approach with the base and field data method. In the qualitative part, based on the foundation data method, the necessary data were collected and analyzed by conducting 16 semi-structured interviews (including 6 academic experts and 10 commanders) using the snowball sampling method and theoretical saturation index. And in the quantitative part, the data was collected in the field, where 384 commanders, managers and experts of the Islamic Republic of Iran Army were first randomly selected as a sample, and then using Cochran's formula. Then, the data was analyzed with the help of SPSS software and Smart PLS structural equations. The findings of the research showed that the Pattern of promoting the participation of the four forces of Aja in the future defense policies has 106 open codes, 14 core codes and 6 selective codes, which are based on the results of estimating the structural equations, i.e. factor load and t-statistics, causal conditions on the core category. And this category had a significant effect on the strategies and the strategies on the consequences and intervening and background conditions on the strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pattern
 • Participation Promotion
 • AJA Four Forces
 • Defense Policies
 • آذر، عادل؛ خسروانی، فرزان و جلالی، رضا. (۱۳۹۵). تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی مسئله. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 • اصلی پور، حسین و خان محمدی، هادی. (۱۳۹۷). تحلیل ساختاری تفسیری سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی (موردمطالعه: مسائل زیست‌محیطی کشور). بهبود مدیریت. ۱۲(۴۱): 44-25.
 • پورعزت، علی‌اصغر؛ سوداگر، هاشم؛ سعدآبادی، علی‌اصغر و هاشمی کاسوایی، مینا. (۱۳۹۸). شاخص‌های اولویت‌بندی عادلانه مسائل عمومی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت). ۱۳(۲۶): 169-139.
 • ثنائی پور، هادی. (۱۳۹۹). فرا تحلیل مطالعات سیاست‌گذاری کارآفرینی در ایران: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده. مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی. ۱۰(۳۹): ۴۲۰-۳۸۹.
 • جمشیدی، صید حسین؛ امینی سابق، زین‌العابدین؛ ساده، احسان و شیخ‌الاسلام کندلوسی، نادر. (۱۴۰۰). طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های عمومی در شرکت‌های دولتی پروژه محور نفتی. فرآیند مدیریت و توسعه. ۳۴ (۲): ۱۵۰-۱۲۷.
 • حاجی پور، ابراهیم؛ فروزند، لطف‌الله.، دانایی‌فرد و حسن و فانی، اصغر. (۱۳۹۴). طراحی الگوی آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی عمومی در ایران. فصلنامه مدیریت نظامی. ۱۵ (۵۸): ۲۳-۱.
 • حجازی، یوسف و عربی، فائزه. (۱۳۸۷). عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمان‌های غیردولتی در حفاظت از محیط‌زیست، فصلنامه محیط‌شناسی. 34(47): 106- 99.
 • حسین پور، داود و معدنی، جواد. (۱۳۹۸). کاربرد رویکرد خط‌مشی گذاری تعاملی در تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی. مدیریت دولتی، ۱۱ (۱): ۹۸-۷۳.
 • دانش فرد، کرم اله. (۱۳۹۵). فرآیند خط‌مشی گذاری عمومی، تهران، انتشارات صفار.
 • رضوی نژاد، سید امین و ملک محمدی، حمیدرضا. (۱۳۹۷). درآمدی تحلیلی بر مسئله شناسی در سیاست‌گذاری امنیتی. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی. ۸ (۲۷): ۲۹۶-۲۷۹.
 • رمضان‌پور، دانیال؛ عبدالحمید، مهدی و رضائیان، علی. (۱۳۹۸). ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی. 12(46): 67- 37.
 • رهنورد، فرج اله؛ علی پور، حسین و دهدار، فرزین و خلیلی، حیدر. (۱۳۹۸). چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی مدیریت دولتی. ۱۱ (۱): ۴۷-۲۷.
 • سلیمانی خوئینی، مهدی؛ دانش‌فرد، کرم اله و نجف‌بیگی، رضا. (۱۳۹۸). الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در فرایند خط‌مشی گذاری ایران با تأکید بر عوامل پیش‌ران. مدیریت دولتی. ۱۱ (۴): ۵۵۶-۵۳۰.
 • سوداگر، هاشم.، امیری؛ علی‌نقی و امامی، سیدمجتبی. (۱۳۹۷). واکاوی و تحلیل مفهوم خط‌مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت. مدیریت دولتی، ۱۰ (۴): ۵۲۷-۵۰۶.
 • شیخ بگلو، زین‌العابدین؛ تیمورنژاد،. کاوه؛ گیوریان، حسن و عباس زاده سهرون، یداله. (۱۳۹۹). ارائه مدل مشارکت ذی‌نفعان در خط‌مشی گذاری عمومی در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی. 4(4): ۴۹۸-۴۸۸.
 • عابدی جعفری؛ حسن، تسلیمی؛ محمدسعید فقیهی، ابوالحسن و شیخ زاده، محمد. (۱۳۹۰). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی. ۵ (۲): ۱۹۸-۱۵۱.
 • علی پور، فرهاد؛ رحیمیان، محمد. و سدیری جوادی، عاطفه. (۱۴۰۰). تأثیر بیگانه پنداری کارکنان نسبت به کار و خط‌مشی‌های سازمان بر نگرش‌ها و رفتارهای آنان. فرآیند مدیریت و توسعه. ۳۴ (۳): ۱۱۲-۸۷.
 • فرزین راد، رویا؛ فروزان، یونس و عالیشاهی، عبدالرض. ( ۱۳۹۹). کاربست پارادایم بازدارندگی منطقه ای در سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال تهدیدات نظامی ایالات متحده در سه سطح، فصلنامه امنیت ملی، ۱۰(۳۵): 265-231.
 • قاری سید فاطمی و سید محمد. (۱۳۹۷). حقوق بشر در جهان معاصر، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش
 • قربانی زاده، وجه الله؛ معتضدیان، رسول؛ حسین پور، داود. و رهبر، عباسعلی. (۱۴۰۰). سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط‌مشی گذاری ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی مدیریت. ۴۵(12): ۲۰۴-۱۸۱.
 • قلی پور، رحمت اله؛ بیگی، وحید. و سعدآبادی، علی‌اصغر. (۱۳۹۶). تحلیلی بر خط‌مشی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب: آسیب‌شناسی اجرا با رویکردی فازی. مدیریت دولتی. ۹ (۱): ۱۳۶-۱۰۷.
 • قلی پور، رحمت اله؛ دانایی‌فرد، حسن؛ امیری، علی‌نقی و عطاردی، محمدرضا. (۱۳۹۴). مفهوم‌پردازی پدیده شکاف خط‌مشی در فرایند خط‌مشی گذاری فرهنگی. مجلس و راهبرد، ۲۲ (۸۱): ۱۲۵-۹۱.
 • محمودی، وحید؛ نیری، شهرزاد و پورعزت، علی‌اصغر. (۱۳۹۳). باز پردازی شاخص‌های توسعه قابلیت‌های انسانی در پرتو فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر. مدیریت بازرگانی، ۶ (۱): ۱۸۶-۱۶۷.
 • گرجی پور، حسین؛ خاشعی، وحید؛ اسلامبولچی، علیرضا و اصغری صارم، علی. (۱۳۹۸). الگوی ارزشیابی فرایند خط‌مشی گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت دولتی، 11(1):۷۲-۴۷.
 • مهرگان، فرهاد؛ فقیهی، ابوالحسن و میرسپاسی، ناصر. (۱۳۹۷). نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل‌دهی فرهنگ سیاسی (موردمطالعه: شهروندان کرد در منطقه کردستان عراق). خط‌مشی‏گذاری عمومی در مدیریت. 9(2): ۱۹-۱.
 • Boenigk, S. Fisk, R., Kabadayi, S. Alkire, L., Cheung, L. Corus, C & Smidt, N. (2021). Rethinking service systems and public policy: a transformative refugee service experience framework. Journal of Public Policy & Marketing, 40(2): 165-183.
 • Carpenter, D. & Moss, D. A. (Eds.). (2013). Preventing regulatory capture: Special interest influence and how to limit it. Cambridge University Press.
 • Day, J. C. (2017). Effective public participation is fundamental for marine conservation—lessons from a large-scale MPA. Coastal Management. 45(6): 470-486.
 • Ghazinoory, S. & Aghaei, P. (2021). Differences between policy assessment & policy evaluation; a case study on supportive policies for knowledge-based firms. Technological Forecasting and Social Change. 169. 120801.
 • Innes, A. (2014). The Political Economy of State Capture in Central E Urope. JCMS: Journal of Common Market Studies, 52(1): 88-104.
 • Monnet, É, Pagliari, S. & Vallée, S. (2014). Europe between financial repression and regulatory capture (No. 2014/08). Bruegel Working Paper.
 • Wellstead, A. M. & Howlett, M. (2021). (Re) Thinking think tanks in the age of policy labs: The rise of knowledge-based policy influence organisations. Australian Journal of Public Administration.