سناریوهای آینده سیستم‌های داده شهروند در افق 1410 و امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ‌ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر تولید داده‌های مربوط به افراد، شرکت‌ها و به‌طور ویژه داده‌های شهروندان و استفاده از آن، به‌سرعت رو به رشد است. امروزه بیش از هر زمان دیگری در اینترنت، مسافرت، تفریح، تجارت و تقریباً در همه جنبه‌های زندگی روزمره، ردپای دیجیتالی بر جای می‌گذاریم و این داده‌ها ارزش بالقوه و بسیار زیادی را برای مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و امنیتی فراهم می‌کنند. در عصر دیجیتال به‌راحتی می‌توان طیف متنوعی از داده‌ها و اطلاعات شهروندان را برای اهداف وسیع‌تر و موضوعاتی که درگذشته پیش‌بینی‌نشده بود، بکار برد، همچنین اتفاقات پیش‌بینی‌نشده در آینده مانند همه‌گیری بیماری کرونا نیز می‌تواند تأثیرات عمیق‌تری در استفاده و اشتراک‌گذاری داده‌های شهروندان و تغییر نگرش عمومی نسبت به این موضوع ایجاد کند. در پژوهش حاضر با جامعه آماری شامل خبرگان مرتبط با موضوع و 12 نمونه آماری، ضمن استفاده از روش سناریو پردازی، چهار سناریو آینده پیرامون سیستم‌های داده شهروند ارائه ‌شده است که این سناریوها بیان می‌دارند هنجارهای جهانی، مدل‌های تجاری، قوانین بین‌المللی و رویکردهای دولت‌ها در مورد داده‌های شهروندان می‌توانند توسعه پیدا کرده و تغییرات قابل‌توجهی داشته باشند. در برخی از سناریوها، همگرایی در حاکمیت داده‌ها وجود دارد و داده‌ها با آزادی بیشتری در سراسر جهان جابجا می‌شوند. در برخی دیگر، دولت‌ها رویکردهای واگرا و اغلب محدودکننده‌تری دارند و داده‌ها به‌طور فزاینده‌ای بومی‌سازی می‌شوند؛ لذا در فضای عدم قطعیت آینده، درعین‌حال که تشخیص می‌دهیم همکاری‌های بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است در کنار آن مدیریت داده‌های ملی نیز حیاتی است و باید مسیری را طی کنیم که امنیت ملی و منافع کشورمان به بهترین وجه تضمین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future scenarios of citizen data systems on the horizon 1410 and national security

نویسندگان [English]

 • Abdurrahim Pedram 1
 • Mohammad Hadi Ghasemi 2
1 Assistant Prof. & Faculty Member of Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Futures Studies, Supreme National Defense University and Strategic Research, Tehran, Iran.
چکیده [English]

At present, the production of data related to individuals, companies, and especially the data of citizens and its use, is growing rapidly. Today more than ever on the Internet, travel, leisure, business, and in almost every aspect of daily life, we leave a digital footprint, and this data provides great potential value to consumers, companies, government and security organizations. In the digital age, it is easy to use a wide range of citizens' data and information for broader purposes and subjects that were not anticipated in the past. Unforeseen events in the future, such as the outbreak of Corona, can also have a profound impact on the use and sharing of citizens' data and change public attitudes towards the issue. In the present research, with the statistical community including experts related to the subject and 12 statistical samples, while using the scenario method, four future scenarios about citizen data systems are presented, which express global norms, business models, international laws and governments' approaches to Citizens' data can be developed and made significant changes. In some scenarios, there is convergence in data governance, and data moves more freely around the world. In others, governments take more divergent and often more restrictive approaches, and data is increasingly localized; Therefore, in the atmosphere of future uncertainty, while recognizing that international cooperation is inevitable, national data management is also vital, and we must take the path that best ensures national security and the interests of our country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scenario planning
 • data systems
 • national security
 • future scenarios of citizen data systems
 • امانیان، حسین. (1395). چالش‌های امنیتی ج.ا.ا از پیروزی انقلاب اسلامی تا حال حاضر، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، (6): 232-211.
 • بخشی، عبدالله. (1395). اطلاعات و امنیت در کتاب و سنت، چاپ اول، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
 • ﺑﻞ، وﻧﺪل. (1392). ﻣﺒﺎﻧﻲ آینده‌پژوهی: ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ، اﻫﺪاف و داﻧﺶ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺗﻘﻮی و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻘﻖ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ آینده‌پژوهی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﻲ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ.
 • بیشاب، پیتر. هاینز، اندی. و کولینز، تری. (1388). وضعیت کنونی سناریونویسی؛ مرور اجمالی تکنیک‌ها، ترجمه مسعود منزوی، چاپ اول، تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، نشر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • پدارم، عبدالرحیم. و احمدیان، مهدی. (1394). آموزه‌ها و آزموده‌های آینده‌پژوهی، چاپ اول، تهران: نشر موسسه افق راهبردی.
 • پدارم، عبدالرحیم. و زالی، سلمان. (1397). اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮای ﺳﻨﺎرﻳﻮﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﻫﺒﺮدی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﻳﻪ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم، 7(2): 26-1.
 • خلیلی‌پور رکن‌آبادی، علی. و نورعلی وند، یاسر. (1391). تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 15(56): 196-167.
 • دانایی‌فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. و آذر، عادل. (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.
 • دانایی‌فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. و آذر، عادل. (1396). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات صفار.
 • رضایان ‌قیه‌‌باشی، ‌احد. ‌پور ‌عزت، ‌علی‌اصغر. ‌و ‌سرمست، ‌بهرام. ‌(1396). ‌ارائه ‌چارچوبی ‌برای‌ مطالعه ‌شگفتی‌سازهای ‌نظامی- ‌دفاعی ‌پیش‌روی ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، ‌فصلنامه ‌ آینده‌پژوهی‌ دفاعی،‌‌ 2(۷): 12۸-103.
 • ﺷﻮارﺗﺰ، ﭘﻴﺘﺮ. (1390). ﻫﻨﺮ دورﻧﮕﺮی: برنامه‌ریزی ﺑﺮای آﻳﻨﺪه در دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﺰاده، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ آینده‌پژوهی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﻲ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ.
 • صالح نیا، علی. و بختیاری، حسین. (1397). اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8(27): 277-255.
 • ماندل، رابرت. (1387). چهره متغیر امنیت ملی، چاپ سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

 • Beagrie, N., & Houghton, J. (2016). The value and impact of the European bioinformatics institute.
 • Chertoff, M. (2008). The cyber security Challenge, Regulation & Governance. Congressional Research Service (CRS) (2008), Botnets, Cybercrime and Cyber terrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress, available at: www.crs.org, (accessed by July 23, 2011).
 • CIGI-Ipsos. (2019). 2019 CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security and Trust.cigionline.org/internet- survey-2019.
 • Deloitte, L. L. P. (2017). Assessing the value of TfL’s open data and digital partnerships.
 • Dunn Cavelty, M., & Brunner, E. (2007). Introduction: Information, Power, and Security: An Outline of Debates and Implications. In Power and security in the information age (pp. 1-18). Ashgate.
 • GOFS, A. (2020). Evidence and scenarios for global data systems, Government office for science Report, UK. https://doi.org/10.1038/d41586-018-02386-3.
 • Li, J., & Mocko, M. (2020). Machine learning for a citizen data scientist: an experience with JMP.
 • Mansted, K., & Logan, S. (2020). Citizen data: a centrepoint for trust in government and Australia’s national security. Fresh Perspectives in Security, 6-12.
 • Noordyke, M. (2020). US state comprehensive privacy law comparison. International association of privacy professionals. [Google Scholar].
 • Rodriguez, Carlos A. (2006). Cyber terrorism, Inter-American Defense College as a prerequisite for the Diploma approved.
 • Scott, M., & Cerulus, L. (2018). Europe’s new data protection rules export privacy standards worldwide. Retrieved March 18, 2018.
 • Tanner, M. S. (2017). Beijing’s New National Intelligence Law: From Defense to Offense. Lawfare, July 20.

UNCTAD. (2019). Digital Economy Report 2019. Value creation and capture: implications for developing countries. United Nations Conference on Trade and Development.