آینده‌نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

3 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

4 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین

5 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

این مقاله باهدف تحلیل و واکاوی مبانی، مفاهیم، تعاریف و الگو­های آینده­نگاری و آینده­نگاری راهبردی ارائه‌شده توسط صاحب­نظران سعی دارد ابعاد، مؤلفه‌ها و گویه­های کلیدی را استخراج کرده و در نهایت گام­های آینده‌نگاری راهبردی فناوری در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را معرفی نماید. جهت تجزیه‌وتحلیل، ابتدا با انجام مطالعات اسنادی (25 سند) اطلاعات اولیه جمع­آوری شد، سپس با استفاده از فرامطالعه (فراترکیب)، مؤلفه‌ها و گویه­های تحقیق را مشخص کردیم، و درنهایت با ارائه پرسش­نامه به جامعه نمونه به تعداد 68 نفر با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون یافته­ها، نتایج زیر منتج گردید.
پنج مرحله به همراه مؤلفه‌ها و گام­های مربوط جهت آینده‌نگاری راهبردی فناوری­های دفاعی پدافند هوایی تعیین شد: مرحله پیش‌آینده‌نگاری شامل مؤلفه‌های مطالعه سازمان­های رقیب و دشمن (سه گام)، مطالعه سازمان­های بالادستی و همتراز (دو گام)، مطالعه سازمان (سه گام) و بررسی وضعیت موجود (پنج گام). مرحله تعیین ورودی­ها شامل مؤلفه‌های تعیین هدف یا اهداف (چهار گام)، مشخص کردن بازیگران یا ذی‌نفعان (پنج گام)، تعیین قلمرو زمانی و مکانی (چهار گام) و جمع­آوری داده­ها (چهار گام). مرحله آینده‌نگاری شامل مؤلفه‌های تجزیه ‌و تحلیل (سه گام)، تفسیر (دو گام)، وضعیت مطلوب (دو گام) و چشم­انداز (چهار گام).  مرحله خروجی شامل مؤلفه‌های آماده­سازی برای تصمیم­گیری (سه گام) و ارزیابی و تصمیم­گیری (چهار گام). و مرحله تدوین راهبردها شامل مؤلفه‌های توسعه راهبردی یا مدیریت راهبردی فناوری (پنج گام) و پیاده‌سازی و اجرا(پنج گام).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic foresight for defensive technologies in the field of Army Air Defense of the Islamic Republic of Iran on 1420 horizon

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ijabi 1
  • Farhad Dervishi she talani 2
  • Hosein Minaie 3
  • Safar Fazli 4
  • Ainolah Keshavarz 5
1 PhD in Future Studies of Imam Khomeini International University
2 Associate Prof. of Imam Khomeini International University
3 Assistant Prof. in AJA Command and Staff University
4 Associate Prof. of Imam Khomeini International University
5 Assistant Prof. of Imam Khomeini International University
چکیده [English]

This paper aims to review and analyze the foundations, concepts, definitions and models of foresight and strategic foresight provided by experts, in order to extract the dimensions, components and key items and finally intreduce steps of strategic foresight for defensive technology in the field of army air defense of the Islamic Republic of Iran. In order to analyze, the initial data was collected by documentary studies (25 documents), then using Meta-Study(Meta-Synthesis), we determined the dimensions, components and items of the research. Finally, 68 people were asked to complete the questionnaire. Using descriptive and inferential statistics, the following results were obtained.
Five stages with the relevant components and steps for defensive technologies strategic foresight of air defense were determined: The pre-foresight stage includes the components of the study of competitor and enemy organizations (3 steps), the study of upstream and par organizations (2 steps), survey of the Organization (3 steps) and reviewing the existing situation (5 steps). The determination of inputs stage includes components of target designation (4 steps), specifying stakeholders (5 steps), setting the Territory (4 steps) and data collection (4 steps). The foresight stage includes components of analysis (3 steps), interpretation (step 2), favorable condition (step 2) and vision (4 steps). The Output stage includes components of preparation for decision making (3 steps) and assessment & decision making (4 steps). And The Strategy formulation stage includes components of strategic development or strategic technology management (5 steps) and implementation & execution (5 steps).

کلیدواژه‌ها [English]

  • foresight
  • Strategic Foresight
  • Air Defense
  • technology