شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف احصاء و اولویت‌بندی راهبردهای نزاجا بمنظور تحقق چشم‌انداز بیانیه گام دوم انقلاب انجام گرفت. نوع پژوهش کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، خبرگان علمی-نظامی هستند که از میان آنها نمونه‌ای به اندازه 53 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در گام نخست با بهره‌مندی از روش دلفی و برگزاری نشست‌های خبرگی درخصوص واکاوی سند بیانیه، تعداد 10 راهبرد اصلی احصاء گردید. سپس با بهره‌گیری از ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه اولویت‌بندی) راهبردهای احصاء‌شده اولویت‌بندی شد. روایی پرسشنامه تحقیق طبق نظر خبرگان تأیید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 90.2/0 حاصل شد. برای برازش مدل از LISREL و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی (شامل آزمون t و فریدمن) با بهره‌مندی از SPSS استفاده شد. نتایج اولویت‌بندی راهبردهای ده‌گانه احصاء‌شده، نشان داد راهبرد‌های «توسعه زیرنظام‌های انگیزشی با هدف تقویت روحیه و رفاه کارکنان» (با میانگین و انحراف معیار: 1.412±3.92)، «ارتقای آمادگی رزمی با توسعه فن‌آوری‌های نوین پهپادی، رزم زمینی و سامانه‌های بازی جنگ» (با میانگین و انحراف معیار: 1.440±3.75) و «استقرار نظام استعدادیابی و نخبه‌پروری سرمایه‌های انسانی دفاعی» (با میانگین و انحراف معیار: 1.350±3.72) دارای بالاترین اولویت‌ در تحقق چشم‌اندازهای ترسیم‌شده بیانیه گام دوم انقلاب در نزاجا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the main strategies of the Army in order to realize the vision of the strategic statement of the second step of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • Mohhamad Abasiyan 1
 • Alireza Mirjomehri 2
 • Mahdi Pourseifi 1
1 Assistant Prof. Officer University of Imam Ali, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to "identify and prioritize NEZAJA’s strategies in order to achieve the vision of the statement of the second step of the Revolution". The type of research is applied and descriptive-survey method. NEZAJA’s scientific-military experts are the present study population and statistical samples including 53 of them were selected by purposive sampling. First, by holding expert meetings regarding the analysis of the second step statement of the Revolution, 10 new strategies of NEZAJA were identified. Then, using the data collection tool (prioritization questionnaire), the identified strategies were prioritized. The validity of the questionnaire was confirmed based on the opinion of experts and its reliability was obtained based on Cronbach's alpha of %90.2. LISREL was used to fit the model and descriptive and inferential statistical indices were used to analyze the data using SPSS. The results show that the degree of prioritization of NEZAJA's ten strategies in order to achieve the vision of the declaration of the second step of the revolution is generally in a "priority". The prioritization of the identified ten strategies also showed that the strategies of "developing motivational subsystems" (with a mean and standard deviation: 3.92±1.412), "Improving combat readiness by developing technologies Modern UAVs, ground combat and war game systems "(3.75±1.440) and also" Establishment of a system for talent identification and elite defense of human resources" (3.72±1.350) have the highest priority for achieving the vision of the declaration of the second step of the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NEZAJA
 • Strategy
 • Vision
 • The second step of the Islamic Revolution
 • ابراهیمی‌هاتف، هادی. (1398). مقاومت در برابر تهدیدات دفاعی در گام دوم انقلاب. اولین همایش قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی». تهران.
 • بایزیدی (فربد)، ابراهیم؛ اولادی، بهنام و عباسی، نرگس. (1393). تحلیل داده‌های پرسش‌نامه‌ای به‌کمک نرم‌افزار SPSS، تهران، عابد: مهرگان قلم.
 • بهرامی، تورج، غنی‌زاده، سامان. (1398). تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه علمی کارآگاه، 13(48)، 43-58.
 • بهروز، امیرحسام. (1392). طراحی و تدوین برنامه استراتژیک سازمان زیباسازی شهرداری مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدعلی شاه‌حسینی، دانشگاه تهران.
 • بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملّت ایران به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بهمن 1397.
 • حیدری، کیومرث. (1398). اجابت خورشید طرح‌های لبیک یا امام خامنه‌ای، چاپ اول، سوره سبز، تهران.
 • خالدامین، هیرش. (1397). طراحی برنامه توسعه فوتسال سلیمانیه عراق مبتنی بر تحلیل راهبردی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: شمس‌الدین رضایی. دانشگاه ایلام.
 • خلیلی، علی. (1398). الگوی پیاده‌سازی خدمات ICT در سازمان‌های دفاعی-نظامی. پایان‌نامه دکتری تخصصی. استاد راهنما: محمدرضا تقوا، استاد مشاور: کامران فیضی. دانشگاه علامه طباطبائی.
 • رستمی، هشام. (1393). طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: رحیم رمضانی‌نژاد، استاد مشاور: شهرام شفیعی. دانشگاه گیلان.
 • رمضان‌زاده، مرضیه. (1396). تدوین راهبرد توسعه گردشگری مذهبی قم با استفاده از روش بهترین- بدترین برای رتبه‌بندی ضرایب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: هوشنگ عاشقی. دانشگاه قم.
 • ساوه‌درودی، مصطفی. (1400). بیانیه گام دوم در دو حرکت (شناخت تهدیدات- مقابله با تهدیدات). مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 11(42). 221-246.
 • سرمد، زهرا؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1386). روش‌های پژوهش در علوم رفتاری، تهران، آگه.
 • شاکری، جواد؛ ترکان، احمد؛ رضایی، سیدمرتضی. (1398). مقاومت در برابر تهدیدهای دفاعی و امنیتی و بایسته‌های فرهنگی دفاعی امنیتی در گام دوم انقلاب اسلامی، همایش قدرت نرم انقلاب اسلامی، تهران.
 • شهلایی، ناصر. (1395). موقعیت‌یابی راهبردی و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان در ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدیریت نظامی، 16(64). 1-25.
 • صالح‌نیا، علی، بختیاری، حسین. (1397). اولویت‌بندی تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(27)، 255-277.
 • قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/07/1366 مجلس شورای اسلامی.
 • قرائی، هاشم. (1399). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بازارسازی پودرهای لبنی، جهت حضور در بازار پاکستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: هادی بستام. مؤسسه آموزش عالی تابران.
 • گودرزی، غلامرضا؛ حسنی‌مقدم، صادق؛ نوروزی، رسول؛ سلطانی، مرتضی. (1399). طراحی و تبیین الگوی نهاد تمدنساز، مبتنی بر تحلیل محتوای بیانیه گام دوم انقلاب. فصلنامه مدیریت اسلامی. 28(3). 29-61.
 • محمدی، شهرام. (1393). تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با راهبرد تفکر راهبردی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: محمود محمدی. دانشگاه هنر اصفهان.
 • مطلبی، مسعود. (1400). دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی؛ اهداف، راهبرد و الزامات. فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس، 7(2)، 75-98.
 • ملکشاهی، مجتبی؛ کشیشیان‌سیرکی، گارینه؛ حسنی‌فر، عبدالرحمن. (1400). بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب. پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی. 12(46). 135-160.
 • موسوی، سیدعبدالرحیم، سپهری، محمد. (1396). راهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک راداری در برابر تهدیدات آتی حساسه‌های اطلاعات الکترونیکی دشمن در افق 1404. آینده‌پژوهی دفاعی، 2(5)، 7-25.
 • هادی‌نژاد، فرهاد؛ بیداله‌خانی، ف. (1398). مهندسی مجدد فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نزاجا در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همایش «گام دوم انقلاب پیشرانها، چالشها و الزامات پژوهش در نیروی هوایی ارتش» (ص. 1-21). تهران: دانشگاه هوایی شهید ستاری.
 • هاشمی، محمود. (1400). نقش استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد فرهنگی-اجتماعی شهرداری مبتنی بر نظریه نظام انقلابی. مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی. 9(1)، 1-20.
 • هومن، حیدرعلی. (1374). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. چاپ دوم. تهران، پارسا.
 • هومن، حیدرعلی. (1378). استنباط آماری در پژوهش رفتاری، نشر پارسا.
 • Department of Defense (2012) DOD Business Process Reengineering Assessment Guidance.
 • Khamenei. IR.
 • Leader. IR.