تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ‌سازمانی آجا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

فرهنگ‌سازمانی مهم‌ترین بایسته نرم‌افزاری هرگونه راهبرد تحول­‌زا آجا، طی سالیان متمادی شکل‌گرفته و لذا تغییر و تحول آن نیز یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و مستلزم پژوهش، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع مناسب می‌باشد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر باهدف تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ سازمان آجا صورت گرفته است. این مطالعه بر مبنای نتایج پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و اهداف پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی-توصیفی می‌باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، رویکرد آمیخته اکتشافی می‌باشد یعنی ابتدا از روش‌های کیفی (نظیر مرور نظام‌مند و تحلیل محتوا) و سپس جهت اولویت‌بندی و امتیازدهی به عوامل راهبردی از روش کمی (پیمایشی) بهره‌گیری شد. جامعه موردمطالعه و جامعه آماری شامل اسناد راهبردی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و نیز خبرگان آجا بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند نمونه‌های لازم انتخاب شدند. در این پژوهش جهت تحلیل داده‌ها علاوه بر تحلیل‌های کیفی از ابزارها و فنون مطالعات راهبردی نظیر ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نیز ماتریس SWOT استفاده گردید. یافته‌های پژوهش 15 راهبرد تحولی را به‌عنوان راهبردهای اولویت‌دار معرفی می‌نماید؛ که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از بازطراحی ساختار فرهنگی آجا و تشکیل معاونت فرهنگی و شوراهای فرهنگی در تمامی سطوح آجا، تشکیل هسته‌های فرهنگی و حلقه‌های صالحین در گستره سازمانی آجا، کیفیت‌بخشی و تنوع‌بخشی به برنامه‌های بصیرت افزایی و تربیت اسلامی کارکنان پایور و وظیفه آجا، تصویب جایزه تعالی فرهنگ‌سازمانی آجا و تشکیل و تقویت قرارگاه‌های منطقه‌ای نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری‌های دفاعی و امنیتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop strategies for transforming the organizational culture of the Army of the Islamic Republic of Iran in the face of the future environment

نویسنده [English]

 • Nabiollah Dehghan
Associate Prof. Of faculty of management and industrial engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizational culture is the most important software requirement of any AJA transformation strategy, that formed over the years, therefore, its change does not happen overnight and requires research, planning and allocation of appropriate resources. Therefore, the present study has been conducted with the aim of formulating cultural transformation strategies of AJA organization. The approach of this research is a mixed exploratory approach, that is, first, qualitative methods (such as systematic review and content analysis) and then quantitative (survey) method was used to prioritize and score strategic factors. The study population and the statistical population included strategic documents within and outside the organization as well as AJA experts who selected the necessary samples using purposive sampling method. In this study, in order to analyze the data, in addition to qualitative analysis, tools and techniques of strategic studies such as external factors evaluation matrix, internal factors evaluation matrix and SWOT matrix were used. The research findings introduce 15 transformation strategies as priority strategies. The most important of which are: Redesigning the cultural structure of AJA and forming the cultural deputy and cultural councils at all levels of AJA, The formation of cultural cores and righteous circles in the organizational scope of AJA, The quality and diversity of the Islamic education and enlightenment programs of soldiers and Aja's employees, Approval of the AJA Organizational Culture Excellence Award and forming and strengthening the regional headquarters of the software movement, production and development of defense and security sciences and technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Transformation
 • Organizational culture
 • AJA
 • آیت‌الله خامنه‌ای، سید علی (فرمانده معظم کل قوا مدظله‌العالی). مجموعه بیانات در سایت:
 • https://farsi.khamenei.ir
 • آقامحمدی، داود و دهقان، نبی اله (1391). مدیریت راهبردی دانش (برنامه‌ریزی و استقرار). انتشارات دافوس آجا.
 • اسکندریان، غلامرضا. (1398). راهبردهای توسعه فرهنگ‌سازمانی با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت. مطالعات راهبردی ناجا. 4(14 ): 31-59.
 • ایدی، محمد؛ طولابی، زینب و صیادی، سمانه (1400). تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ‌سازمانی عاشورایی بر مبنای سیره عاشورایی. نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 19(1): 200-175.
 • جاجرمی زاده، محسن؛ رعنایی کردشولی، حبیب اله؛ باقری، مسلم؛ الهیاری، احمد؛ مباشری، علی‌اصغر (1400). شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران. نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 19(1): 122-97.
 • حبیبی، نیک بخش (1393). گزارش نشست تخصصی تغییر و تحول در ساختار سازمانی نهاجا. مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • حفیظی، علیرضا (1400). راهبردهای تغییر فرهنگ‌سازمانی با تأکید بر سرمایه انسانی در سازمان‌های فرهنگی (موردمطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). مطالعات راهبردی فرهنگ. 1(1): 130-105.
 • خان محمدی هزاوه، حمیدرضا؛ زارعی متین، حسن؛ میره ای، محمد؛ اخوان علوی، سید حسین و فرجی، امین (1399). طراحی الگوی فرهنگ شهروندی اسلامی– ایرانی مبتنی بر روش فراترکیب و راهکارهایی برای توسعۀ آن. نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 18(2): 377-351.
 • دهقان، نبی اله (1392). تدوین الگوی فرهنگ‌سازمانی آجا مبتنی بر بیانات و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی). طرح پژوهشی. مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • دهقان، نبی اله (1397). سند راهبردی تحول در فرهنگ‌سازمانی آجا. طرح پژوهشی در قالب مطالعه راهبردی. مرکز مطالعات راهبردی آجا.
 • رابینز، اس. پی. (1400). مبانی رفتار سازمانی (علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی. چاپ پنجاه و یکم.
 • رسته مقدم، آرش؛ رحیمیان، حمید و عباس پور، عباس. (1392). شناسایی چالش‌های فرهنگ‌سازمانی و پیشنهاد راهکارهای تغییر آن موردمطالعه: سازمان‌های دولتی شهر تهران. مجله علمی مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 11 (4): 135-111.
 • سلطانی، محمدرضا؛ بردبارشرامین، محمد حسین و هوشنگی، مهدی (1390). بررسی تطبیقی ارزش‌های فرهنگ‌سازمانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی. فصلنامه پژوهش‌های منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). 3(1): 76- 53.
 • شاین، ادگار (1396). فرهنگ‌سازمانی. ترجمه محمدابراهیم محجوب. نشر فرا. چاپ سوم.
 • صادقی، علی؛ مرادی، سعید؛ فقیه آرام، بتول؛ عراقیه، علی‌رضا و شریفیان، لیلا (1400). شناسایی عوامل پیشران توسعه فرهنگ‌سازمانی اسلامی. نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 19(3): 506-479.
 • قرایی آشتیانی، محمدرضا و پورصادق، ناصر (1398). بررسی نقش و تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر مدیریت جهادی با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی). فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی. 9(38): 48-7.
 • علی احمدی، محمدهادی؛ ماکویی، احمد و بنیادی، علی (1397). تدوین راهبردهای تکامل فرهنگ‌سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی. 9(34): 84-53.
 • محمدی، عبدالرضا (1392). فرهنگ‌سازمانی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان نزاجا. طرح پژوهشی. مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آئین‌نامه‌های رزمی نزاجا.
 • معین، محمد. (1391). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • وثوقی راد، وحید؛ رضاییان، علی و نقی پورفر، ولی الله (1401). الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن. نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 20(1): 164-143.