تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ‌سازمانی آجا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

10.22034/dfsr.2022.550663.1585

چکیده

فرهنگ‌سازمانی مهم‌ترین بایسته نرم‌افزاری هرگونه راهبرد تحول­‌زا آجا، طی سالیان متمادی شکل‌گرفته و لذا تغییر و تحول آن نیز یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و مستلزم پژوهش، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع مناسب می‌باشد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر باهدف تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ سازمان آجا صورت گرفته است. این مطالعه بر مبنای نتایج پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و اهداف پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی-توصیفی می‌باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، رویکرد آمیخته اکتشافی می‌باشد یعنی ابتدا از روش‌های کیفی (نظیر مرور نظام‌مند و تحلیل محتوا) و سپس جهت اولویت‌بندی و امتیازدهی به عوامل راهبردی از روش کمی (پیمایشی) بهره‌گیری شد. جامعه موردمطالعه و جامعه آماری شامل اسناد راهبردی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و نیز خبرگان آجا بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند نمونه‌های لازم انتخاب شدند. در این پژوهش جهت تحلیل داده‌ها علاوه بر تحلیل‌های کیفی از ابزارها و فنون مطالعات راهبردی نظیر ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نیز ماتریس SWOT استفاده گردید. یافته‌های پژوهش 15 راهبرد تحولی را به‌عنوان راهبردهای اولویت‌دار معرفی می‌نماید؛ که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از بازطراحی ساختار فرهنگی آجا و تشکیل معاونت فرهنگی و شوراهای فرهنگی در تمامی سطوح آجا، تشکیل هسته‌های فرهنگی و حلقه‌های صالحین در گستره سازمانی آجا، کیفیت‌بخشی و تنوع‌بخشی به برنامه‌های بصیرت افزایی و تربیت اسلامی کارکنان پایور و وظیفه آجا، تصویب جایزه تعالی فرهنگ‌سازمانی آجا و تشکیل و تقویت قرارگاه‌های منطقه‌ای نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری‌های دفاعی و امنیتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop strategies for transforming the organizational culture of the Army of the Islamic Republic of Iran in the face of the future environment

نویسنده [English]

  • Nabiollah Dehghan
Associate Prof. Of faculty of management and industrial engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizational culture is the most important software requirement of any AJA transformation strategy, that formed over the years, therefore, its change does not happen overnight and requires research, planning and allocation of appropriate resources. Therefore, the present study has been conducted with the aim of formulating cultural transformation strategies of AJA organization. The approach of this research is a mixed exploratory approach, that is, first, qualitative methods (such as systematic review and content analysis) and then quantitative (survey) method was used to prioritize and score strategic factors. The study population and the statistical population included strategic documents within and outside the organization as well as AJA experts who selected the necessary samples using purposive sampling method. In this study, in order to analyze the data, in addition to qualitative analysis, tools and techniques of strategic studies such as external factors evaluation matrix, internal factors evaluation matrix and SWOT matrix were used. The research findings introduce 15 transformation strategies as priority strategies. The most important of which are: Redesigning the cultural structure of AJA and forming the cultural deputy and cultural councils at all levels of AJA, The formation of cultural cores and righteous circles in the organizational scope of AJA, The quality and diversity of the Islamic education and enlightenment programs of soldiers and Aja's employees, Approval of the AJA Organizational Culture Excellence Award and forming and strengthening the regional headquarters of the software movement, production and development of defense and security sciences and technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Transformation
  • Organizational culture
  • AJA