شناسایی و اعتبارسنجی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

2 پژوهشگر مرکز نخبگان نیروهای مسلح

3 استادیار گروه محیط زیست و شیلات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/dfsr.2022.556118.1612

چکیده

هدف این پژوهش در گام نخست، شناسایی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی آن در دانشگاه‌های نیروهای مسلح مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی- اکتشافی بوده است. در ابتدا مبتنی بر روش‌ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، پیشران‌های شکل‌دهنده مدل با کدگذاری باز شناسایی و در ادامه با بهره‌مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، مدل مورد نظر ارائه شده است. در ادامه به اعتبارسنجی مدل در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. جامعه آماری برای ارائه مدل، شامل خبرگان و برای اعتبارسنجی مدل، شامل نخبگان وظیفه معرفی شده از بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه‌های نیروهای مسلح در سال 1400-1399 بوده‌ است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 14 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 175 نفر مبتنی بر قواعد حجم نمونه در روش معادلات ساختاری انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای مرحله مدلسازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج‌تایی برای مرحله اعتبارسنجی بوده است که روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف‌ها و مرکب تأیید گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به شناسایی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در قالب مدل پژوهش گردید و در پایان، نظریه مبتنی بر 15 قضیه حکمی خلق شد. همچنین یافته‌های بخش کمی، اعتبار مدل ساختاری پژوهش را تائید و فرضیه‌های پژوهش (به غیر از فرضیه‌های شماره 5، 8، 9، 10، و 14) را اثبات نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and validating the drivers of elite recruitment and selection in Armed Forces universities

نویسندگان [English]

  • Omid Ardalan 1
  • Seyed Parham Porsafavi 2
  • Masoome Heidari 3
1 Assistant Prof. in AJA Command and Staff university, Tehran, Iran.
2 Researcher in Elites Center of Armed Forces
3 Assistant Prof. Sannandaj Brench of Azad University,
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the drivers of recruitment and selection of elites in the first step, and in the next step, its validation in the Armed Forces universities based on a mixed research and descriptive-exploratory method. First, based on the grounded theory method, the model-forming impulses are identified by open-coding, and then, using the axial and selective coding, the model is presented. Also, the model is validated among the study population by structural equation modeling. The statistical population included experts and for validation of the model, included duty elites introduced by the National Elite Foundation to Armed Forces universities in 1399-1400. . The statistical sample of experts up to the theoretical saturation stage is 14 people in a purposeful judgment method and for the model validation stage, 175 people based on the sample size rules in the structural equation method has been selected. Data collection tools included semi-structured interviews for the modeling stage and a questionnaire with a five-point Likert scale for the validation stage. The results of the qualitative part led to the identification of the drivers of maximum elite recruitment and selection in the form of a research model, and in the end, a theory based on 15 theorems was created. The findings of the quantitative section also confirmed the validity of the structural model of the research and the research hypotheses (except for Hypotheses 5, 8, 9, 10, and 14).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elites
  • Recruitment and Selection
  • Armed Forces Universities
  • Grounded Theory
  • Partial Least Squares Approach