الگوی دیدبانی فناوری: فرایند و ساختاری برای رصد تحول‌های فناورانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکترای آینده‌پژوهی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

دنیای فناوری امروزه چنان در حال تغییر است که اطلاع از این تغییرها، هماهنگی و پاسخ مناسب و به موقع به آن­ها، یکی از مهم­ترین دغدغه­های سازمان­های مختلف شده است. در راستای حل این چالش، سازمان­ها نیازمند دیدبانی و رصد تحول‏های فناورانه و اقدام مقتضی برای مواجهه با این تحول‏ها هستند. از این­رو، هدف این پژوهش، ارایه الگوی عمومی دیدبانی شامل فرایند (گام­ها) و ساختار (عناصر، اجزاء و روابط بین  آن­ها) است. در این راستا، پس از بررسی الگو­های مختلف پویش، آگاهی، رصد و دیدبانی فناوری، با تلفیق الگو­های موجود، به روش فرا ترکیب، الگوی عمومی دیدبانی فناوری مشتمل بر عناصر، روابط و فرایندهای اصلی طراحی گردید. در واقع، از آن جا که الگو­های موجود مرتبط با موضوع اطلاع از تحول‏های فناورانه، هر یک به جنبه‏ای از بحث مورد  نظر پرداخته­اند، ارزش افزوده­ی این تحقیق، بهره­گیری از نقاط قوت هر الگو و ارایه‏ی چارچوب اولیه­ای به نسبت کامل با لحاظ تمام عناصر، روابط و گام­ها است. از جمله نقاط قوت این الگو اولیه می­توان به تقسیم فرایند دیدبانی به سه مرحله­ی پیشین، اصلی و پسین و تعیین عناصر، اهداف، زیر ساخت­های اصلی دیدبانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Scouting Model: A Process & Structure for Monitoring Technological Changes

نویسندگان [English]

 • Farzane Mir Shahvelayati 1
 • Farhad Nazarizadeh 2
1 Assistant Prof. in institute for humanities and cultural studies
2 PhD in future studies of Defense educational Institute, Ministry for Defense
چکیده [English]

Nowadays, technological world is changing so fast that one of various organizations challenge is about getting informed and responding appropriately to them. In order to manage this challenge, organizations need to scout technological changes. As a result, this paper tries to introduce a generic model including the process (steps) and structure (components and their relations). In this regard, by studying and synthesizing the existing models about technology scanning, intelligence, scouting and monitoring, we try to develop a generic model. For this purpose, meta-synthesis methodology adopted. In order to measure our model reliability, we use the triangulation technique, which its tree angles are: literature review, case study and questionnaires. In fact, as existing models are not comprehensive and discuss just about one or some aspects of the technology scouting, the main value added of this paper is about leveraging positive aspects and strength points of each model in order to introducing a relatively comprehensive framework which includes all the components, relations and steps to do a perfect technology scouting. According to our finding three main variables in technology scouting model are: environmental specifications, organizational characteristics and technology dimensions. In addition, we found that in structural model, there are two main types of technology scouting: scanning and targeting. Deciding about appropriate structure depends to the above-mentioned variables. Finally inspired by technology foresight, we divided technology scouting into three main part: pre scouting, main scouting and post scouting. Each part has its own characteristics and steps.

کلیدواژه‌ها [English]

 • technology scouting
 • environmental scanning
 • technology intelligence
 • technology monitoring
 • استراوس، انسلم. و کربین، جولیت. (1394). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه­ی زمینه‌ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
 • بوشهری، علیرضا. و نظری‌زاده، فرهاد. (1392). شناسایی، ارزیابی و انتخاب فناوری در سازمان: با تاکید بر فناوری‌های نوظهور و بنیان‌کن، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • رضوانی، مهران.، یدالهی فارسی، جهانگیر. و وحدت‏کار، مهدی. (1387). طراحی مدل مفهومی کارآفرینی سازمانی فناوران: مطالعه موردی سیستم‎های هوشمند حمل و نقل سازمان شهرداری تهران، فصل‏نامه اقتصاد و تجارت نوین، 4 (14): 87-64.
 • شاه‏میری، فرهاد و امنپور، ناصر. (1392). ارایه یک چارچوب مفهومی به منظور شناسایی ابزارهای مناسب برای تدوین راهبرد نوآوری به‏کمک یکپارچه‏سازی قابلیت‏ها و روش‏های تصمیم‏گیری نوآوری، فصل‏نامه تخصصی پارک‏ها و مراکز رشد: رشد فناوری، 9 (36): 69-62.
 • صابرفرد، علیرضا. (1392). رصد، تحلیل، برآورد اطلاعات و هوشمندی علم و فناوری: ضرورتی راهبردی در جامعه اطلاعاتی ن.م، فصلنامه پژوهش‏های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 2 (5): 92-69
 • لشکربلوکی، مجتبی.، خداداد حسینی، سید حمید.، حسینی، سید محمود.، حمیدی­زاده، حمیدرضا. (1391). طراحی مدل فرایندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، 6 (2): 151-121.
 • مهرگان، محمدرضا. و زالی، محمد. (1385). در جست­وجوی فنون تعیین روایی در پژوهش‌های مدیریتی، فصل‏نامه‏ی فرهنگ مدیریت، 4 (14): 26-5.
 • نقره‏کار، عبدالحمید.، مظفر، فرهنگ. و نقره­کار، سلمان. (1389). مدل­سازی: روشی مفید برای پژوهش­های میان‏رشته‏ای، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 1: 138-129.

 

 • Birkinshaw, J. M., & Monteiro, F. (2007). External knowledge sourcing: Uncovering the technology scouting process. AIM Research.‏
 • Brenner, M. S. (1996). Technology intelligence and technology scouting. Competitive Intelligence Review7(3), 20-27.‏
 • Choo, C. W. (2003). The art of scanning the environment. Reframing Environmental Scanning, 7.‏
 • Da Camara Monteiro Junior, L. F. (2008). Connecting the dots: Uncovering the technology scouting process (Doctoral dissertation, London Business School (University of London)).‏
 • Day, G. S., & Schoemaker, P. J. (2005). Scanning the periphery. Harvard business review83(11), 135.‏
 • Durand, T. (2010). Technology Intelligence, In: V.K Narayanan, & G, O’Connor (eds.) Encyclopedia of Technology & Innovation Management, edited by, Wiley-Blackwell.
 • Eckert, C. M., & Stacey, M. K. (2010). What is a process model? Reflections on the epistemology of design process models. In Modelling and Management of Engineering Processes (pp. 3-14). Springer, London.‏
 • Greene, J. C. (2007). Mixed methods in social inquiry (Vol. 9). John Wiley & Sons.‏
 • Guemes-Castorena, D. (2009, August). Megatrend methodology to identify development opportunities. In PICMET'09-2009 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology (pp. 2391-2396). IEEE.‏
 • Leech, Roger (2010) Open innovation and technology scouting,  http://www.fdin.org.uk/output/Open%20Innovation%20Innovation%202010/Unilever%20%20Open%20Innovation%20&%20Technology%20Scouting.pps, last visited: 31/05/2016.
 • Lichtenthaler, E. (2007). Managing technology intelligence processes in situations of radical technological change. Technological Forecasting and Social Change74(8), 1109-1136.
 • Lichtenthaler, E. (2007). Managing technology intelligence processes in situations of radical technological change. Technological Forecasting and Social Change74(8), 1109-1136.
 • Madani, F., & Khormaei, R. (2013, July). Overview of evolution in study of external technology search. In 2013 Proceedings of PICMET'13: Technology Management in the IT-Driven Services (PICMET) (pp. 2058-2060). IEEE.‏‏
 • Matschy, A., & Meng, L. (2010). Using Chinese universities as a source of Technology Scouting in China.‏
 • Mortara, L., Kerr, C. I., Phaal, R., & Probert, D. (2009). A toolbox of elements to build technology intelligence systems. International Journal of Technology Management47, 322-345.‏
 • Narchal, R. M., Kittappa, K., & Bhattacharya, P. (1987). An environmental scanning system for business planning. Long Range Planning20(6), 96-105.‏
 • Nyberg, A., & Palmgren, S. (2011). Using Indicators for Technology Monitoring. Steps toward a proposed framework.‏
 • Paap, J. (2008). Accelerating Growth Through ‘Open Innovation’: Structuring and Managing Industrial Innovation, ANPEI Open Innovation Workshop, 20th May.
 • Robinson, D. K., Huang, L., Guo, Y., & Porter, A. L. (2013). Forecasting Innovation Pathways (FIP) for new and emerging science and technologies. Technological Forecasting and Social Change80(2), 267-285.‏
 • Rohrbeck, R. (2007). Technology Scouting-a case study on the Deutsche Telekom Laboratories. In ISPIM-Asia Conference.‏
 • Romero, G., Güemes-Castorena, D., & Villarreal, A. (2012, July). Technological foresight model for the identification of business opportunities (TEFMIBO). In 2012 Proceedings of PICMET'12: Technology Management for Emerging Technologies (pp. 1299-1313). IEEE.‏
 • Rouach, D., & Santi, P. (2001). Competitive intelligence adds value:: Five intelligence attitudes. European management journal19(5), 552-559.‏
 • Song, J. (2000). Technological Catching-up of Korea and Taiwan in the Global Semiconductor Industry: A Study of Modes of Technology Sourcing. APEC Study Center, Columbia University, Discussion Paper Series (December).‏
 • Vecchiato, R., & Roveda, C. (2010). Strategic foresight in corporate organizations: Handling the effect and response uncertainty of technology and social drivers of change. Technological Forecasting and Social Change77(9), 1527-1539.‏