تحلیل منازعه ایران و رژیم صهیونیستی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران با استفاده از نظریه‌بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 استادیار روابط بین الملل و عضو هئیت علمی واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل وضعیت فعلی منازعه ایران و رژیم صهیونیستی در زمینه برنامه‌ هسته‌ای ایران صورت پذیرفته است. در این راستا از ابزار نظریه بازی‌ها استفاده شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. فرضیه پژوهش عبارتست از اینکه در آینده نزدیک ایران استراتژی‌های مبتنی بر توسعه برنامه هسته‌ای و خروج از برجام و رژیم صهیونیستی استراتژی‌های مبتنی بر جلوگیری از توسعه و توقف کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در پیش خواهند گرفت. از یافته‌های پژوهش می‌توان دریافت که تمامی حالات مربوط به خروج از برجام و توسعه، نسبت به حفظ وضعیت موجود و حفظ وضعیت موجود نسبت به پایبندی به برجام و عدم توسعه و همچنین پایبندی به برجام و عدم توسعه نسبت به برخورد نظامی ترجیح دارد. از سوی دیگر، راهبرد کلی رژیم صهیونیستی جلوگیری از توسعه و توقف کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حتی به قیمت جنگ (محدود یا سراسری) می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran-Israel Dispute Resolution on Iran's Nuclear Program Using Theory Game

نویسندگان [English]

 • Mehdi Khatami 1
 • Ebrahim Anoosheh 2
1 Ph.D. student of international relations, Rafsanjan unit, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
2 Assistant Prof. in Rafsanjan branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

This study aims to examine and analyze the current state of Iran-Israel conflict over Iran's nuclear program. In this regard, the game theory tool has been used. The present research is descriptive-analytical in terms of its purpose and in terms of the nature of the research.
According to the statements of the leader of the revolution that it is impossible to retreat from the nuclear positions and to continue the path that has been made in Iran's nuclear program, one can conclude that all the states of exit and development, rather than maintaining the status quo and maintaining the status quo Preferring to adherence to non-development, as well as adherence to development and non-development, is preferable to military confrontation. On the other hand, Israel's overall strategy is to prevent the development and shutdown of all Iranian nuclear activities, even at the expense of war (limited or global). Also, the results of this study showed that the game at the point is temporarily stopped and, as a result of the theory of games, the state is the point of equilibrium of the game, this includes Iran's withdrawal from the nuclear program and the development without limitation of the nuclear program, and support the increase of all-round pressures And unilateral and multilateral economic sanctions combined with a limited military strike on Israeli nuclear and military installations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Iran's nuclear program"
 • "Fulfillment"
 • "Game Theory". "Conflict"
 • احدی، افسانه. (1385). اسرائیل و برنامه هسته‌ای ایران، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 13 (2 و 3): 171-188.
 • احدی، افسانه. و دارابی، علی. (1396). رسانه، سیاست خارجی و اجماع‌سازی در برنامه هسته‌ای ایران: مطالعه‌ای تطبیقی، فصلنامه روابط خارجی، 9 (1): 67-33.
 • بصیری، محمدعلی. و محمدی، عطا. (1393). تحلیلی مساله اتمی ایران و غرب در چارچوب نظریه بازی‌‌ها، دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، 10 (1): 27-46.
 • بیلیس، جان. و اسمیت، استیو. (1388). جهانی شدن سیاست؛ روابط بین الملل در عصر نوین، مترجمین ابوالقاسم راه چمنی و همکاران، تهران: انتشارات ابرار معاصر، ج1و2.
 • ترکاشوند، جلال. و مرادی، بهرام. (1390). ساختار نظام بین الملل و چگونگی برخورد با قدرت هسته‌ای ایران و رژیم صیهونیستی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت نظامی، 11 (41): 151-198.
 • حجتی، امیررضا. (1390). امنیت هستی‌شناختی و رویکرد تعارضی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
 • ·   حسن بیگی، جعفر.، جعفری، ندا. و نیک فرجام. (1395). کاربرد نظریه بازی‌ها در حل مسایل بازی‌های دو نفره،اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
 • دادگر، یدالله. (1387). ابعاد و عملکرد نظریه بازی‌ها در رشته‌های مختلف، مجله تحقیقات حقوقی، 47: 101-139.
 • درویشی سه تلانی، فرهاد. و صاحبی، وجیهه. (1394). بررسی رویکرد احزاب سیاسی اسرائیل نسبت به برنامه هسته‌ای ایران مطالعه موردی: حزب لیکود و کادیما، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 4 (2): 21-48.
 • دودینگ، کیت. (1388)،قدرت، مترجم عباس مخبر، تهران: انتشارات آشیان.
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (1386). رویکرد اعراب به برنامه هسته‌ای ایران، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 14 (2 و 3): 55-86.
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال.، علوی. و سید محمد علی. (1395). روند امنیتی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط لابی اسرائیل در آمریکا از منظر مکتب کپنهاک، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 5 (17): 39-58.
 • رسولی ثانی آبادی، الهام. (1393). ماهیت اتحادها در خاورمیانه؛ قدرت و هویت، فصلنامه مطالعات راهبردی، 17 (3): 171-196.
 • رضوی‌نژاد، سید امین. (1393). بررسی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و آمریکا براساس نظریه بازی‌ها، فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 5 (2): 81-67.
 • رضوی‌نژاد، سید امین. (1393). بررسی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و آمریکا بر اساس نظریه بازی‌ها، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 5 (15 و 16): 67-81.
 • روشندل، جلیل. (1372). عناصر تئوری بازی‌ها، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 29: 201-217.
 • سیمبر، رضا.، رحم‌دل، رضا. و فلاح، مهسا. (1395). معمای امنیتی پرونده هسته‌ای ایران از منظر نوواقع‌گرایی، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 9 (36): 87-106.
 • شهبازی، الهام. (1393). ایران و اسرائیل از همکاری تا منازعه، خردادنامه، 12: 91-112.
 • صالحیان، تاج‌الدین. و سیمبر، رضا. (1397). منابع اجتماعی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 8 (26): 165-186.
 • طاهرخانی، ستاره. (1390)، درآمدی بر نظریه بازی، فصلنامه سیاست خارجی، 25 (1): 219-242.
 • عابدینی، حسن. و ایزدی، جهانبخش. (1396). نقش متغیرهای داخلی بر سیاست‌گذاری هسته‌ای دولت یازدهم، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 7 (25): 271-289.
 • عبدالله، عبدالمطلب. و اسماعیلی، مصطفی. (2010). راهبرد سیاست خارجی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران: تداوم یا تغییر؟! (مطالعه موردی سیاست خارجی باراک اوباما و مساله هسته‌ای ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه انقلاب اسلامی، 2 (7): 103- 123.
 • عبدلی، قهرمان. (1387). نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • غنی لو، معصومه.، جعفری پابندی، سید فرشید. و وثوقی، سعید. (1396). بررسی تطبیقی مفاهیم روابط بین الملل از منظر رئالیسم و مکتب انگلیسی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 13 (41): 41-59.
 • قاسمی، مصطفی. (1378). راهبرد اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دین و سیاست، 17 و 18: 123-149.
 • گریفیتس، مارتین. (1388). دانش‌نامه روابط بین الملل و سیاست جهان، مترجم علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
 • گل‌پرور، مجید. و شهابی، مهدیه. (1390). کاربرد نظریه بازی‌ها در تبیین رقابت‌های انتخاباتی، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 3 (6): 175-202.
 • لیتل، دانیل. (1373). تبیین در علوم اجتماعی: درآمدی به فلسفه علم الاجتماع، مترجم عبدالکریم سروش، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی صراط.
 • متقی، ابراهیم. (1392). تحول رهیافت موازنه قدرت در نظم‌های منطقه‌ای: هویت‌گرایی در برابر ساختارگرایی، فصلنامه راهبرد، 22 (67): 165-192.
 • مجیدی، محمدرضا. و ثمودی پیله‌رود، علی‌رضا. (1393).تلاش‌های رژیم صیهونیستی برای برسازی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک تهدید، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی،10: 191-214.
 • محسنی، سجاد. و صالحی، علی‌رضا. (1390). اهداف آمریکا از امنیتی کردن فعالیت هسته‌ای ایران (با نگاهی به مکتب کپهناگ)، فصلنامه سیاست خارجی، سا25 (3): 634-613.
 • محمودی‌نیا، داوود.، دلالی اصفهانی، رحیم.، انجوردا، جکوب. و بخشی دستجردی، رسول. (1395). نظریه بازی‌ها و نقش آن در تعیین سیاست‌های بهینه در تقابل استراتژیک بین سیاست‌گذار پولی و مالی (کاربردی از نظریه بازی‌های دیفرانسسیلی و استاکلبرگ)، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 5 (18): 1-34.
 • مورگنتا، هانس جی. (1374). سیاست میان ملت‌ها تلاش در راه قدرت و صلح، مترجم حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 • میرحسینی، فرشته. و کوشکی، محمدصادق. (1396). علت‌کاوی گرایش ترکیه به برنامه هسته‌ای (1955-2016)، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 38: 129-153.
 • میل، جان استوارت. (1388).فایده‌گرایی، مترجم مرتضی مردی‌ها، تهران: نشر نی.
 • نوربخش، سید هادی. (1394). به کارگیری نظریه بازی‌ها در تحلیل منازعه ایران و آمریکا با محوریت برنامه هسته‌ای ایران، فصلنامه راهبرد، 24 (74): 89-123.
 • یکو، حمید. و سویلمی، مرتضی. (1396). جایگاه برنامه هسته‌ای ایران، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 10 (37): 137-171.

 

 • CS Monitor, A. (2010). Russia Suspends Iran Arms Sale Following Israeli PM’s visit to muscow, CS Monitor: http://www. CS Monitor.
 • Krepon, M. (2016). Trump and the Bomb, US Nuclear Policy under the Next Administration. Foreign Affairs Snapshot, November, 20, 2016-1120.
 • Kushner Rijpkema, M. (2010). Shoud Israel After its policy of nuclear Ambiguity? B.A. Government, strategy and Diplomacy, Interdisciplinary Center, Herzliya.
 • Osborne, M. & Rubinstein, A. (1994). A Course in game theory. MIT ress, Cambridge, MA.
 • -Reardon, R. J. (2017). Threat inflation and the Iranian nuclear program, Energy Research & Social Science, 24: 36-41.
 • Weisser, A. D. (2016). Israel and Iran: Past, present and future (Doctoral dissertation, Georgetown University).‏