تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند و آینده تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دریایی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

یکی از مهم­ترین وظایف نیروی دریایی هر کشور، برقراری امنیت تجارت دریایی در حوزه آب­های سرزمینی و فراسرمینی آن کشور است. بطورکلی شناسایی تهدیدات پیش‌روی تجارت دریایی علاوه بر تضمین حضور مؤثر در دریا و پایش مناطق دریایی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و افزایش آگاهی محیطی را در پی خواهد داشت. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که با هدف بررسی تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند بر آینده تجارت دریایی ج.ا ایران انجام شده و در این راستا با استفاده از روش دلفی به شناسایی این تهدیدات پرداخته و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته به رتبه‌بندی این تهدیدات پرداخته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 8/0 تعیین شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان دریایی، بندری، کشتیرانی ج.ا ایران، خطوط کشتیرانی، ذینفعان بندر، کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و اساتید دانشگاهی بودند. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از ضریب کندال، آزمون‌های آماری تحلیل واریانس، ضریب همبستگی و رگرسیون بهره گرفته است. از نتایج پنل دلفی 28 مورد به‌عنوان تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند استخراج گردید که بر اساس تحلیل پرسشنامه‌ها با کمک آزمون‌های آماری، وجود کشورهای دچار فقر اقتصادی شدید در منطقه از بیشترین درجه اهمیت و قدرت اثرگذاری بر امنیت و آینده تجارت دریایی ج.ا ایران مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security threats in the north of the Indian Ocean and the future of the Islamic Republic of Iran's maritime trade

نویسندگان [English]

 • Hossein Minaie 1
 • Homan Sabaghpor 2
 • Hossein Hojatinia 3
1 Assistant Prof. in Army Staff and Command University
2 MS.c in in Marine Business Management
3 Faculty member of Army Staff and Command University
چکیده [English]

Writings always seek security and deterrence in their strategic and economic areas, and the basic goal is to achieve the highest level of security in these areas. The North Indian Ocean is one of the few areas of the world that has always witnessed the presence of foreign powers because of its fossil resources, geopolitical and strategic location. The purpose of this study was to investigate the security threats of the North Indian Ocean on the future of maritime trade in the Islamic Republic of Iran and to collect data through library and field studies. The Field Studies section also uses Delphi technique and a questionnaire. This is an applied and descriptive-analytical method. Data were analyzed using mixed methods, statistical tests of variance analysis, correlation coefficient and regression. The results of the Delphi panel of 28 cases were identified as the security threats of the North Indian Ocean, based on the analysis of questionnaires by statistical tests, the degree of importance and the power of the impact of each of these threats on the security and future of the Islamic Republic of Iran's maritime trade.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • Future Studies
 • Threat
 • Marine Business
 • North Ocean
 • احمدی، فضل اله.، نصیریانی، خدیجه. و اباذری، پروانه. (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله آموزش در علوم پزشکی، 8: 185-175.
 • احمدی، نسیبه. (1388). معرفی و نقد و بررسی دلفی. نشریه علوم اجتماعی، 22: 100-108.
 • اسلاتر، ریچارد. (1390). نواندیشی برای هزاره نوین، ترجمه ملکی­فر، عقیل و همکاران، تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
 • بهرامی، محسن. (1375). سیاست‌گذاری برای توسعه فناوری و اولویت‌بندی تحقیقات، فصلنامه رهیافت، شماره 12.
 • تبرایی، حمیدرضا.، مظفری­پور، احسان. و عطایی، پدرام. (1382). آینده‌نگری فناوری در کشور ژاپن، گروه مطالعات فناوری رصد، مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها.
 • حاجیانی، ابراهیم. (1390). مبانی، اصول و روش­های آینده­پژوهی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 • خانزادی. و سیاری، حبیب­الله. (1391). تنگه‌های راهبردی جهان، تهران: انتشارات نداجا.
 • ساده، صدرا.، پیمان­خواه، صدف. و مروتی، محمد. (1382). آینده‌نگری فناوری در کشور انگلستان، گروه مطالعات فناوری رصد، مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها.
 • صفارزاده و همکاران. (1388). حمل‌ونقل دریایی، تهران: انتشارات اسرار دانش.
 • عباسپور ثانی، کمال. (1382). تدوین اولویت‌های فناوری به روش آینده‌نگری برای فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی، مجموعه مقالات دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها.
 • مینایی، حسین. و همکاران. (1395). تعیین پیشران­های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطح منطقه و بین­الملل، فصلنامه آینده­پژوهی دفاعی، 1 (1).
 • ولایتی، میرشاه. و نظری­زاده، فرهاد. (1390). پویش محیطی. تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی، ص 10.
 • ولی­وند زمانی، حسین. و مینایی، حسین. (1396). آینده‌نگاری فناوری‌های رزم زمینی در جنگ آینده، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، 2 (4): 33-7.
  • Bateman, S. & Bergin, A. & Trood, R. (2017). New Challenges for Maritime Security in the Indian Ocean–An Australian Perspective. US, Studies Centre, University of Sydney.
  • Chatterjee, A. (2014). Non-traditional Maritime Security Threats in the Indian Ocean Region. Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 10: 77-95.
  • Franse, P. Kamerling, S., & Van Der, P. (2014). Geopolitics and Maritime Security in the Indian Ocean; What Role for the EU? University of Groningen.
  • https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf.
  • Keenan, M. (2003). Technology Foresight: An Introduction, Technology Foresight for Organizers. Ankara, Turkey
  • Kennedy H. P. (2004). Enhancing Delphi research: methods and results. J Adv Nurs Mar, 45(5): 504-511.
  • Landeta J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change, 73 (5): 82-467.
  • Potgieter, T. (2012). Maritime Security in the Indian Ocean: Strategic Setting and Features. Institute for Security Studies, No. 236.
  • Tanchum, M., et al. (2014). India Advances in Naval Arms Race with China. BESA Centre Perspectives Paper 233.