پیش‌بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

تشدید تنش و رقابت منطقه‌ای بین ایران و عربستان، پیش‌بینی وضعیت رقابت تسلیحاتی آتی بین این دو کشور را مهم جلوه می‌کند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله پیش‌بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان طی سال‌های 2040-2018 می‌باشد. به این منظور، نخست یک تابع تقاضای مخارج نظامی برای دو کشور ایران و عربستان شبیه‌سازی و با استفاده از داده‌های سال‌های 2017-1963 و الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات (PSO) میزان مخارج نظامی کشورهای ایران و عربستان برای دوره‌ی زمانی 2040-2018 پیش‌بینی شده است. سپس با استفاده از این داده‌ها و به‌کارگیری یک مدل رقابت تسلیحاتی ریچاردسون و روش رگرسیون هم‌جمعی کانونی (CCR) وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040 پیش‌بینی شده است. طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده مخارج نظامی در ایران و عربستان با شیب تقریباً صعودی (مثبت)، طی سال‌های 2040-2018 افزایش می‌یابد که میزان این افزایش برای کشور عربستان قابل‌توجه‌تر خواهد بود. برآورد سیستم معادلات مدل ریچاردسون گویای وجود یک رقابت تسلیحاتی بین دو کشور ایران و عربستان طی دوره‌ی زمانی 2040-2018 می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که در قبال افزایش هزینه‌های نظامی طرفین، میزان واکنش عربستان در افزایش هزینه‌های نظامی بسیار بیشتر از ایران خواهد بود. بررسی وضعیت رقابت تسلیحاتی نیز بیان‌گر وجود یک رقابت تسلیحاتی ناپایدار (بی‌ثبات) بین ایران و عربستان طی سال‌های 2040-2018 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Forecast the Situation of Arms Race between Iran and Saudi Arabia in the 2040s

نویسندگان [English]

 • abolghasem golkhandan 1
 • Somayeh Sahraei 2
1 lorestan university
2 Olom & Tahghighat Univercity
چکیده [English]

Exacerbation of tension and regional rivalry between Iran and Saudi Arabia is important to experimental forecast the situation of future arms race between these two countries. Accordingly, the main objective of this paper is experimental forecast the situation of arms race between Iran and Saudi Arabia during the years of 2018-2040. To this regard, first, a military demand function for both countries of Iran and Saudi Arabia is simulated and by using the data from years of 1963-2017 and the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm, the military expenditures of the countries of Iran and Saudi Arabia are predicted for the period 2018-2040. Then, using these data and using a Richardson Arms Race Model and Canonical Co-integration Regression (CCR), the situation of arms race between Iran and Saudi Arabia is projected at 2040 horizons. According to forecasts, military spending in Iran and Saudi Arabia increase over the years 2040-2018, with a roughly upward slope (positive), which will be more significant for Saudi Arabia. The estimation of the Richardson model system of equations shows that there is an arms race between Iran and Saudi Arabia during the period of 2018-2040, so that, as a result of rising military spending on both sides, Saudi Arabia's response to military spending is much higher than Iran. A review of the situation of arms race also indicates an unstable arms race between Iran and Saudi Arabia during the years of 2018-2040.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Spending
 • Arms Race
 • Iran
 • Saudi Arabia
 • Richardson Arms Race Model
 • آرم، آرمینا. (1395). ایران و عربستان، رقابت بر سر نفوذ در خاورمیانه، فصلنامه سیاست، شماره 9: 81-73.
 • بهمنی، مجتبی. قاسمی‌نژاد، امین. کریمیان، علی اکبر. و آرامش، حکیمه. (1393). شبیه‌سازی تابع تقاضای برق بخش کشاورزی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6 (2): 11-1.
 • پورکاظمی، محمدحسین. (1386). ریاضیات عمومی و کاربردهای آن (جلد 1)، تهران: نشر نی.
 • قاسمی، فرهاد. و پورجم، بهاره. (1392). بنیان‌های نظری و مفهومی در الگوسازی مسابقه تسلیحاتی و نظم‌های منطقه‌ای، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 42: 172-135.
 • گل‌خندان ابوالقاسم. (1397). تأثیر تمرکززدایی مالی بر شاخص‌های سلامت در ایران، مجله پژوهش سلامت، شماره1: 71-63.
 • گل‌خندان، ابوالقاسم. (1395الف). برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در ایران، فصلنامه علوم و فنون نظامی، شماره 36: 55-29.
 • گل‌خندان، ابوالقاسم. (1395ب). تعیین‌کننده‌های قوی بار دفاعی در ایران، دوماهنامه اطلاعات راهبردی، شماره 136: 67-49.
 • گل‌خندان، ابوالقاسم. (1396الف). تحلیل اقتصادسنجی فضایی از رقابت تسلیحاتی در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، فصلنامه علوم و فنون نظامی، شماره 39: 27-5.
 • گل‌خندان، ابوالقاسم. (1396ب). سنجش وابستگی متقابل دفاع بین کشورهای منطقه خاورمیانه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 1: 114-85.
 • گل‌خندان، ابوالقاسم. (1396ج). تحلیل پویای رابطه منابع طبیعی و نظامی‌گری در کشورهای خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، شماره 22: 37-19.
 • گل‌خندان، ابوالقاسم. و بابایی آغ اسمعیلی، مجید. (1395). پیش‌بینی میزان مخارج دفاعی ایران تا افق 1404؛ با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و PSO، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، شماره 3: 137-113.
  • Abdelfattah, Y.M., Abu-Qarn, A. & Dunne, P. (2013). The Demand for Military Spending in Egypt, Defense and Peace Economics, 25 (3): 231-245.
  • Ando, S. (2015). Empirical Analysis of the Defense Interdependence between Japan and the United States, Defense and Peace Economics, 26 (2): 223-231.
  • Chalikias, M. & Skordoulis, M. (2014). Implementation of Richardson's Arms Race Model in Advertising Expenditure of Two Competitive Firms, Applied Mathematical Sciences, 8 (81): 4013-4023.
  • Deger, S. & Sen, S. (1990). Military Security and the Economy: Defense Expenditure in India and Pakistan, In K. H. Sandler, the Economics of Defense Spending. London and New York: Routledge.
  • Dunne, P. (1995). Economic Effects of Military Expenditure in Development Countries: A Survey, the Peace of Dividend, Ch. 23: 439-464.
  • Dunne, P., Eftychia, N. & Smith, R. (2000), Arms Race Models and Econometric Applications. The Arms Trade, Security and Conflict, Middlesex University Business School.
  • Engle, R. F. & Granger, W. J. (1987).Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, 55 (2): 251-276.
  • George, J., Hou, D. & Sandler, S. (2018). Asia-Pacific Demand for Military Expenditure: Spatial Panel and SUR Estimates, doi.org/10.1080/10242694.2018.1434375.
  • Hackworth, T. (2003). India and Pakistan, a classic “Richardson” Arms Race: A Genetic Algorithmic approach, Conference: Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 1999), 13-17 July 1999, Orlando, Florida, USA.
  • Hamilton, J. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.
  • Hartley, K. & Sandler, T. (1995). Handbook of Defense Economics, Vol. 1. North Holland: Amsterdam
  • Hartley, T. & Russett, B. (1992). Public Opinion and the Common Defense: Who Governs Military Spending in the United States? American Political Science Review, 86 (4): 905-915.
  • Hou, N. (2010). Arms Race, Military Expenditure and Economic Growth in India, A thesis submitted to University of Birmingham For the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY, Department of Economics, The University of Birmingham.
  • http://data.worldbank.org/indicator.
  • http://www.sipri.org/research/arma ments/milex.
  • Isard, W. & Anderton, C. H. (1988). A Survey of Ann’s Race Models. In W. Isard, Arms Races, Arms Control and Conflict Analysis (pp. 17-85), Cambridge: Cambridge University Press.
  • Kennedy, J. & Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization, Proc. Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, Piscataway, NJ, 1942-1948.
  • McGuire, M. C. (1965). Secrecy and the Arms Race, Cambridge: MA: Harvard University Press.
  • Montalvo, J. (1995). Comparing Co-integration Regression Estimators: Some Additional Monte Carlo Results, Economic Letters, 48: 229-334.
  • Park, J. (1992). Canonical Co-integrating Regressions, Econometrica, 60: 119-143.
  • Rattinger, H. (1975). Armaments, Detente, and Bureaucracy, Journal of Conflict Resolution, 19 (4): 571-595.
  • Richardson, L. F. (1960). Arms and Insecurity: A Mathematical Study of Causes and Origins of War. Pittsburgh: Boxwood Press.
  • Sheikh, M.R. & Aslam, M. (2015). Is There an Arms Race Between Pakistan and India? An Application of GMM, The Lahore Journal of Economics, 20 (2): 35-51.
  • Skogstad, K. (2016). Defense Budgets in the Post-cold War Era: A Spatial Econometrics Approach, Defense and Peace Economics, 27 (3): 323-352.
  • Wolfson, M. (1968). A Mathematical Model of the Cold War, Peace Research Society, 9: 107-123.
  • Wolfson, M. (1990). Perestroika and the quest for peace, Defense Economics, 1 (3): 221232.
  • Yesilyurt, M. E. & Elhorst, P. E. (2017). Impacts of Neighboring Countries on Military Expenditures: A Dynamic Spatial Panel Approach, Journal of Peace Research, 54 (6): 777-790.