طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله‌گر در سوریه)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل بازیگران یکی از مهمترین روش‌های آینده‌پژوهی است، تحلیل بازیگران هم به عنوان روشی مستقل و هم در ترکیب با سایر روش‌ها به خصوص روش سناریوپردازی از جایگاه خاصی برخوردار است. در این مقاله با هدف توسعه مدلی جهت تحلیل بازیگران با استفاده از مدل‌های تحلیل ذینفعان در رشته‌های مدیریت و مدل‌های خاص تحلیل بازیگران در رشته آینده‌پژوهی ابتدا معیارهای اصلی در مدل‌های موجود استخراج گردید سپس مدل تحلیل بازیگران بر اساس معیارهای تأئید شده طراحی شد. روش طراحی مدل بر اساس روش‌شناسی لینهام و برپایه نظریات موجود و نظرات 14 متخصص در این حوزه که به‌صورت مصاحبه‌های فردی و پنل تخصصی جمع‌آوری شد طرح‌ریزی گردید. نتایج منجر به طراحی ماتریس جذابیت مداخله بر پایه چهار معیار شامل؛ قدرت مداخله بازیگر، نوع مداخله بازیگر، تمایل مداخله بازیگر و زمان مداخله بازیگر شد، این ماتریس با گروه‌بندی بازیگران در 5 گروه مهاجمان، مدافعان، هم‌پیمانان، سوداگران و مرددان قابلیت تحلیل رفتار هر بازیگر و تدوین راهبرد برای نحوه تعامل را ایجاد می‌کند. همچنین مطالعه موردی کشور سوریه به منظور بررسی قابلیت‌های اجرایی مدل طراحی و برای رتبه‌بندی و شناسایی بازیگران کلیدی از 5 روش تعیین ضریب اهمیت، تاپسیس، فریدمن، تاکسونومی عددی و تخصیص خطی رتبه بازیگران مشخص گردید، سپس با روش ادغام کپ‌لند رتبه‌بندی نهایی بازیگران تعیین و در ماتریس جذابیت مداخله گروه‌بندی بازیگران انجام شد. نتایج نشان داد از 7 بازیگر کلیدی 5 بازیگر در گروه هم‌پیمانان و 2 بازیگر در گروه مهاجمان قرار گرفته و سایر بازیگران با تأخیر زمانی و شدت کمتری در این مسأله ورود پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Attraction of Intervention Matrix (AIM) (Case study of interventionist actors in Syria)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Ghalambor 1
 • Seyed Mohammad Moghimi 2
 • Seyed Mahmoud Hoseini 3
 • Fatemeh Saghafi 4
1 Ph.D. Student of Futures Studies, University of Tehran
2 Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Management and Accounting, University of Shahid Beheshti
4 Associate Professor, Department of Management and Accounting, University of Tehran
چکیده [English]

Actor analysis is one of the most important methods in futures studies, actor analysis has a special status independently and with combination to other methods especially with scenario planning methods. Aim of this article is to design an actor analysis model based on stakeholders’ analysis models in management fields and specific actor analysis models in futures studies filed, in order to develop this model main factors from current models were discovered then the mentioned model was developed according to confirmed factors. Research methodology was based on Lynham’s methodology and data were collected from current theory and 14 expert's opinion which gathered from individual interview and expert panel. Results lead us to design attraction of intervention matrix (AIM) based on four index, power, type, tendency and time of actor intervention. This matrix categorizes actors into 5 area contain invaders, defenders, allies, merchants and hesitant and gain capability of actor analysis and strategy development. Attraction of intervention matrix was applied in Syria case in order to peruse capability of model in a real case, in order to rank actors, we used 5 methods including Simple Additive Method, Linear Assignment Method, TOPSIS, Taxonomy and Friedman test and utilized Copland methods to merge outcomes. Eventually results reveled in attraction of intervention matrix and 7 key actors including 5 allies (with positive strong power and continually intervention) and 2 invaders (with negative strong power and continually intervention) were marked and other actors were in groups with weaker power and delay in intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

 • actor analysis
 • Futures studies
 • multi-level scenario planning
 • stakeholders’ analysis
 • attraction of intervention matrix (AIM)
 • آذر، عادل. و رجب‌زاده، علی. (1393). تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • پور روشن، علی اصغر اسمعیل. (1396). تحلیل و مقایسه اهداف ژئوپلیتیکی روسیه و آمریکا در بحران 2011 سوریه با تاکید بر امنیت اسرائیل و نقش منطقه‌ای ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال هفتم، شماره 2.
 • دانایی‌فر، حسن.، الوانی، سیدمهدی. و آذر، عادل. (1394). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار.
 • ساجدی، امیر. (1392). بحران سوریه و دخالت قدرت‌های بیگانه، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، شماره 24.
 • کاظمی، مسعود اخوان. و محمدی، محمدکریم. (1396). تحلیل نقش بازیگران و گفتمان‌های داخلی، در تداوم و تعمیق بحران در سوریه، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره 22.
 • محمدی‌استانی، مرتضی. و شعبانی، احمد. (1396). نظریه‌پردازی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی با استفاده از روش‌شناسی عمومی لینهام، مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات.
 • نیاکوئی، سیدامیر. و ستوده، علی اصغر. (1395). الگوی تقابل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منازعات داخلی سوریه و عراق (2011-2015)، فصلنامه راهبرد، سال بیست‌وپنجم، شماره 80.
  • BBC. (2017). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-39528673.
  • Borger, J. (2018). the guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com /world/2018/apr/14/syria-conflict-assad-putin-russia-iran-israel.
  • Bowie, N. )1988(. The Moral Obligations to Multinational Corporations in: LuperFoy (Ed). Problems of International Justice, Westview Press, Boulder.
  • Carroll, A. B. (1996). Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, 3rd Edition. Southwestern: Cincinnati.
  • Chevalier, J. M. & Buckles, D. J. (2008). A Guide to Collaborative Inquiry and Social Engagement, International Development Research Centre, Sage Publications.
  • Clarkson, M .(1995). A Stakeholder framework for analyzing and evaluating for corporate social performance, Academy Management Review, Vol. 20, No. 1.
  • Crosby, B. L. (1992). Stakeholder Analysis: A Vital Tool for Strategic Managers, Washington DC: USAID.
  • Folhes, R.T., Aguiar, A., Eloi, E.S., Lennon Dalla-Nora, R.A, Andrea Coelho, O. (2015). Multi- scale participatory scenario methods and territorial Planning in the Brazilian Amazon, Futures, 73: 86–99.
  • Fontaine C.h., Haarman A. & Schmid, S. (2006). The Stakeholder Theory, 2006, Available at:http://www.edalys.fr/documents/Stakeholders%20theory.pdf.
  • Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A stakeholder Approach. Boston, MA: Pitman.
  • Godet, M., Arcade, J., Sirius, C., Francis Meunier, C., Fabrice Roubelat, C. (2009). Structural Analysis: With The Micmac Method &Actors' Strategy With Mactor Method, Futures Research Methods V3.0, The Millennium Project.
  • Jepsen, A. L. & Eskerod, P. (2009). Stakeholder analysis in projects: Challenges in using current guidelines in the real world, International Journal of Project Management, NO.27.
  • Johnson, G., & Scholes K. (2002). Exploring Corporate Strategy, Financial Times/ Prentice Hall.
  • Kebede, A. S., Robert, J., Nicholls, A., InakiArto, I., Chris, T. H. & Craig, W. (2018). Applying the global RCP–SSP–SPA scenario framework at sub-national scale: A multi-scale and participatory scenario approach, Science of the Total Environment.
  • Kolinovsky, S. & Finnegan, C. (2018). Abcnews. Retrieved from https://abcnews.go.com/International/major-players-syrianwar/story?id= 5443.
  • Lucas, S., Ozerdem, A., Mustafa, B., Edwards, B. M., Gunes, C., Wastnidge, E., Smith, S. J. (2018). Theconversation. Retrieved from https://theconversation.com/syria-whos-involved-and-what-do-they-want-9500.
  • Lynham, S. A. (2002).The general method of theory-building research in applied disciplines, Advances in Developing Human Resource.
  • Melton, F. M. (2011). Open Source Handbook, A manager guide to the business and organizational applications of open source technologies, http://www.opensourcehandbook.com/?d=migration /&s=people- 6, 2011.
  • Mitchell, R. K., Agle, B. R. & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stake-holder Identification and Salience: Defining the Principle of Whom and What Really Counts, Academy of Management Review. Vol. 22.  No. 4.
  • Rietbergen-McCracken, J. & Narayan D. (1998). Participation and Social Assessment: Tools and Techniques. Washington D, C.: World Bank. Available at: http://areasprotegidas.info/upload/document/participationtoolsandapproachs-worldbank.pdf
  • Roberts, R. W. & Mahoney, L. (2004). Stakeholder Conceptions of the Corporation, Business Ethics Quarterly, 14, 3.
  • Stratigea, A. & Giaoutzi, M. (2012). Linking global to regional scenarios in foresight, Futures, 44: 847–859.
  • Vos J. & Achterkamp, M. (2006). Stakeholder identification in innovation Projects, Going beyond classification, European Journal of innovation Management, Vol. 9, No. 2, pp. 161-178.
  • Winer, R.S. (2001). A Framework for Customer Relationship, Management, California Management Review, 43 (4): 89-107.
  • Wu, X. (2007). Stakeholder identifying and positioning (SIP) models: from Google’s operation in China to general case analysis framework, Public Relations Review, Vol. 33.
  • ZAVIS, A. (2015). latimes. Retrieved from www.latimes.com /world/middleeast/la-fg-syria-players-syria-war-20151002-htmlstory.html.
  • Zurek, M. B. & Henrichs, T. (2007). Linking scenarios across geographical scales in international environmental assessments, Technological Forecasting & Social Change. Elsevier Inc., 74(8):1282–1295.