تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه شرق و جنوب شرق کشور)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 دانشیار دانشگاه مالک اشتر

3 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

4 استادیار دانشگاه مالک اشتر

چکیده

از پیچیدگی­ های جنگ ­های زمینی آینده، وجود بازیگران متنوع و نیروهای نظامی و غیرنظامی درگیر در جنگ است و این تنوع، موجب افزایش ابهامات و عدم قطعیت ­ها در چگونگی جنگ­ های آینده می­ شود. آمادگی برای مقابله با جنگ­های زمینی احتمالی آینده در منطقه شرق و جنوب شرق کشور در وضعیت معماگونه و ناپایدار کشورهای همسایه شرقی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند شناخت کامل بازیگران اصلی جنگ است. بنابراین مساله اصلی این تحقیق، ابهام در تعداد و نوع بازیگران درگیر در جنگ زمینی آینده در این منطقه است. این تحقیق کاربردی، با رویکرد کیفی انجام شده و جمع آوری داده‌ها از طریق تشکیل یک پنل تخصصی شامل 22 نفر از خبرگان حوزه جنگ و مصاحبه با تعداد 9 نفر از مسئولین ارشد مرتبط که به وضعیت منطقه یاد شده اشرافیت داشتند، انجام شده است و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل بازیگر، بازیگران اصلی در جنگ زمینی احتمالی آینده در این منطقه شناسایی و در پنج دسته، طبقه‌بندی شدند و سپس نقش هر دسته از بازیگران مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Military Stackholders of Future grounding wars against the Islamic Republic of Iran (Case Study: Eastern and Southern East of Iran)

نویسندگان [English]

 • seyed Alireza Ghazimirsaeed 1
 • hamidreza fartookzadeh 2
 • hosein valivandzamani 3
 • seyed Asghar jafari 4
 • Abolfazl Bagheri 4
1 student of university of malekashtar
2 university of malek ashtar
3 Department Professor
4 university of Malek Ashtar
چکیده [English]

One of the characteristics of future wars is the plurality and diversity of actors and forces involved in the war, and the analysis of actors is a process by which actors are identified; their role and contribution in the intended program and the relationships of the actors are determined. To make Therefore, this research has been conducted with the aim of analyzing the main actors in the eastern and southeastern parts of the country to formulate controversy and possible ground warfare in the future.This research was exploratory and futuristic. In this regard, a panel of experts consisting of 11 tables of experts and experts in the field of war was formed and then interviewed with 9 senior officials associated with the situation in the region. Then, using the actor analysis method, the main actors in the future ground warfare in the area were identified and classified, and then the role of the actors and the relationship between them was identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future War
 • stackholder analysis
 • actors analysis
 • War actors
 • طالبیان، حامد.، مولایی، محمد مهدی. و ارشدی، محمد. (۱۳۹۵). تحلیل بازیگران کلیدی مسئله بحران منابع زیر زمینی آب در سال 1395 کاربرد روش MACTOR بر اساس یافته‌های آینده‌پژوهی ایران. کنفرانس ملی دیده‌بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست، شیراز، مرکز توسعه آموزش‌های نوین ایران (متانا).
 • فیروزنیا، قدیر. و قرنی آرانی، بهروز. (1394). به­کارگیری تحلیل بازیگران در فرآیند ساماندهی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه روستایی. فصلنامه پژوهش­های روستایی، دوره 6، شماره4.
 • قاسمی، فرهاد. و عین‌الهی معصوم، بهرام. (1395). شکل­گیری گروه­های ضدسیستمی در شبکه ژئوپلتیک جهان اسلام،جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 4 (8): 42-1.
 • کمالی، یحیی. (1394).تبیین روش‌شناسی تحلیل ذی‌نفعان و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی. فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، 28 (4).
 • گریفیتس، مارتین. (1388). دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 • منطقی، منوچهر.، سیف‌الدین، امیرعلی.، اکبرپور شیرازی، محسن. و زارع میرک آباد، علی. (۱۳۹۳). بررسی جایگاه تحلیل بازیگر در مطالعات آینده‌پژوهی، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش.

 

 • Bryson, J. M. (2003). What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. presented at the National PublicManagement Research Conference.The Georgetown University Public Policy Institute, Washington, D. C.
 • Clarke, T., Clegg, S. (1998). Changing Paradigms: the Transformation of Management Knowledge for the 21st Century, London: Harper Collins.
 • Conflicts Tell Us About Early 21st Century Warfare, Northrop Grumman Corporation, USA.
 • Currie, Russell R., Seaton, Sheilagh, Wesley, Franz  (2009). Determining Stakeholders for Feasibility Analysis, Annals of Tourism Research, Vol. 36, No. 1, PP. 41–63.
 • Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Basic Books, New York.
 • Frooman, J. (1999). Stakeholder influence strategies. Academy of Management Review, 24: 194-205.
 • Grimble, R. & Wellard, K. (1997). Stakeholder methodologies in natural resource management: a review of concepts, contexts, experiences and opportunities, Agricultural Systems, 55: 173-193.
 • Hermans, L. M. & Thissen, W. A. (2009). Actor analysis methods and their use for public policy analysts. European Journal of Operational Research, 196 (2): 808-818.
 • Hermans, L., Kwakkel, J., Thissen, W., Koppenjan, J. & Bots, P. (2010). Policy analysis of multi-actor systems. The Hague: Lemma.
 • Horisch, J., Freeman, R., Edward Schaltegger, S. (2014). Applying Stakeholder Theory in Sustainability Management: Links, Similarities, Dissimilarities, and a Conceptual Framework, Organization & Environment, published online, PP. 1-19.
 • Jepsen, A. L. & Eskerod, P. (2009). Stakeholder Analysis in Projects: Challenges in using current guidelines in the real world, International Journal of Project Management, 27: 335–343.
 • Johnson, N., Lilja, N., Ashby, J. A & Garcia, J. A. (2004). The practice of participatory research and gender analysis in natural resource management. In Natural Resources Forum, 28 (3): 189-200.
 • Ramos, J. S., Miguel, N., Whitmarsh, D. & Costa, M. C. (2011). Stakeholder Analysis in the Portuguese Artificial Reef Context: Winners and losers, Brazilian Journal of Oceanography, 59 (special issue CARAH: 133-143.
 • Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J. & Stringer, L. C. (2009). Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management .Journal of environmental management 90 (5): 1933-1959.
 • Schulz, M. (2017). The Middle East’s future: US, Saudi Arabia and ISIS, three key players. German Politicsmeanspolitics.