بررسی و تبیین عوامل ماهیت عملیات مشترک در الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک یک سازمان‌ نظامی ج.ا.ا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانش آموخته دوره دکترای عملیات مشترک دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هدف از این پژوهش، تبیین و شناسایی مؤلفه­ها وشاخص­های ماهیت عملیات مشترک در تدوین دکترین عملیات مشترک در یکی از سازمان‌های نظامی می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه‌ای و به روش توصیفی با رویکرد آمیخته (کمی/ کیفی) بوده و جامعه مورد مطالعه این تحقیق، اسناد و مدارک و نشریات مرتبط و مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران این حوزه می­باشد. جامعه آماری این تحقیق از مسئولین سطوح بالای نظامی انتخاب که به­علت ویژگی خاص موضوع تحقیق، حجم نمونه بر حجم جامعه منطبق بوده، بنابراین نمونه­گیری هدفمند و تمام شمار صورت گرفت. همچنین به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای-­اسنادی و روش میدانی استفاده شده که ابزار گرد‌آوری اطلاعات به­روش کتابخانه‌ای- اسنادی، فیش‌برداری و در روش میدانی از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته­های این تحقیق نشان داد که عوامل ماهیتی عملیات مشترکِ مؤثر بر الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک (شامل یک بُعد، سه مؤلفه و نُه شاخص)، حاکی از این است که ابزار تحقیق به نحو مناسبی مؤلفه­ها و شاخص­های لازم برای بُعد «ماهیت عملیات مشترک» الگوی تدوین دکترین عملیات مشترک یک سازمان­ نظامی ج.ا.ا را تعیین و نتایج حاصل از مصاحبه با صاحب­نظران و نیز جلسات خبرگی صحت آن را تأیید و به این ترتیب هدف پژوهش حاصل گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the internal factors of joint operations affecting the formulation of joint operations doctrine in a military organization

نویسندگان [English]

 • Hosein Valivand-e-zamani 1
 • Ali Sarmad 2
1 Assistant Professor, AJA Command and Staff University
2 Ph.D. in Joint Operations, AJA Command and Staff University
چکیده [English]

This paper aims to identify the components and characteristics of the nature of the joint operation in formulating the joint operation doctrine in one of the military organizations of Iran. This applied-developmental research has been done by descriptive method with mixed (quantitative / qualitative) approach. The research community is the relevant documents and journals, and interviews with experts. The statistical population of this study was selected from top military officials. Due to the specific feature of the research, the sample size is equal to the size of the community, so total population sampling was done. The findings of this research showed that the internal factors of joint operations affecting the pattern of the joint operation doctrine (including one dimension, three components and nine indicators) adequately determine the indicators necessary for the "nature of joint operations" to specify the pattern of the joint operation doctrine of a military organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The nature of the joint operation
 • pattern
 • doctrine
 • joint operation
 • آشتیانی، محمدباقر. (1389). اصول و روش تدوین دکترین نظامی، فصلنامه نظم و امنیت ملی.
 • باقری، محمدحسن. (1393). تدوین دکترین صحنه جنگ، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
 • باقری، محمدحسن. (1394). عملیات مشترک، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
 • پوررشاسب، عبدالعلی. و معمارزاده، غلامرضا. (1386). الگوی مفهومی رهنامه، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک.
 • پورشاسب، عبدالعلی. (1386).  دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • ثروتی، محسن. (1391). راهنمای آموزشی تدوین دکترین، تهران: انتشارات دبیرخانه هیأت عالی آیین‌نامه‌های نیروهای مسلح.
 • جمشیدی، محمدحسین. (1383). مبانی و تاریخ اندیشه نظامی جهان، تهران: انتشارات دافوس سپاه.
 • عبدالله‌خانی، علی. (1383). نظریه‌های امنیت ملی، تهران: انتشارات موسسه ملی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر تهران.
 • عمید، حمید. (1365). فرهنگ لغات فارسی، تهران.
 • قربانی، سعید. (1389). محیط عملیاتی مشترک 2010 ؛ فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا، تهران: انتشارات مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی  مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
 • کمیته تدوین آیین نامه­های رزمی دافوس. ( 1387). آیین نامه عملیات مشترک و مرکب، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
 • کمیته تدوین آیین­نامه­های رزمی دافوس. (1394). آیین نامه عملیات مشترک ناهمتراز، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
 • گروه تدوین آیین نامه­های رزمی نیروی زمینی سپاه. (1388). دکترین نظامی از تئوری تا عمل، تهران: انتشارات معاونت اطلاعات سپاه.
 • گروه نویسندگان. (1390). عملیات مشترک و مرکب، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.
 • معین، محمد. (1383).  فرهنگ لغات، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • منزوی، کیوان. (1388). محیطعملیاتیمشترکجهاندرسال2030وپس ازآن، تهران: انتشارات مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.