تدوین راهبردهای دفاع سایبری کشور در برابر تهدیدهای آتی دشمن در افق چشم‌انداز 1405

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌ الانبیاء(ص)

چکیده

تهدیدهای سایبری طی سال‌­های اخیر بر علیه جمهوری اسلامی ایران از روند رو به رشدی برخوردار شده است. فضای سایبری، اگر چه پس از زمین، دریا، هوا و فضا، به عنوان بعد پنجم نبردهای نظامی در نظر گرفته شده، لیکن بواسطه برخورداری از تفاوت­‌های عمده‌ای هم‌چون؛ تغییرات بسیار سریع، گسترده و مداومِ، گمنامی کاربران، بی­مرزی، آشوبناکی و ترکیب آن با سایر ابعاد جنگ‌ها، نسبت به سایر محیط‌­های عملیاتی، از ویژگی‌­های منحصر به فردی برخوردار است. هدف اصلی مقاله دستیابی به راهبردهای دفاع سایبری کشور در برابر تهدیدهای سایبری دشمن در افق چشم‌انداز 1405 می‌باشد که پس از ارائه مطالبی مربوط به شناخت تهدیدها و توانمندی­‌های سایبری دشمن، راه کارهای لازم جهت مقابله با تهدیدهای آنان به بررسی عملکرد کشور در استفاده از فناوری‌­های دفاع سایبری می‌­پردازد. این پژوهش کاربردی و توسعه‌ای، روش تحقیق آن آمیخته از نوع موردی-زمینه‌ای، روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پیمایشی و ابزار آن مصاحبه و جامعه آماری60 نفر تعیین شده‌ که با استفاده از ماتریس SWOT جهت تجزیه و تحلیل محیط داخل و خارج و تدوین راهبردها و از نرم‌افزار TOPSIS در تعیین اولویت‌بندی راهبردهای دفاع سایبری کشور در مقابله با تهدیدهای سایبری دشمن استفاده گردیده و مهمترین راهبرد آن بومی‌سازی و هوشمندسازی سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سایبری کشور از منظر فرآیندها، نظامات، استانداردها، پروتکل‌ها، رویه‌ها و روال‌ها با  استفاده از توان و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور با هدف مصون‌سازی و افزایش بازدارندگی سایبری در برابر تهدیدها و حمله‎‌های سایبری دشمن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing cyber defense strategies against future enemy threats on the horizon of 1405

نویسنده [English]

 • Mohammad Sepehri
Assistant Prof. Khatam-Ol-Anbiya Air Defense University
چکیده [English]

Cyber ​​threats against the Islamic Republic of Iran have been on the rise in recent years. Cyberspace, although after land, sea, air and space, is considered as the fifth dimension of military battles, but due to major differences such as; Very rapid, widespread and continuous changes, user anonymity, borderlessness, chaos and its combination with other dimensions of warfare, compared to other operational environments, have unique features. The main purpose of this article is to achieve the country's cyber defense strategies against the enemy's cyber threats in the horizon of 1405. Deals with cyber defense technologies. This applied and developmental research, its research method is mixed from case-context type, documentary data collection and survey method and its tools are interviews and statistical population of 60 people, which uses SWOT matrix to analyze indoor and outdoor environment and formulate strategies and TOPSIS software was used to determine the prioritization of the country's cyber defense strategies against the enemy cyber threats and its most important strategy is localization and smarting  of the country's cyber software and hardware systems in terms of processes, systems, standards, protocols, procedures and procedures using power and capacity. The purpose of the country's universities and research centers is to protect and increase cyber deterrence against enemy threats and cyber attacks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Cyber attack
 • cyber defense
 • cyber warfare
 • cyber support
 • cyber threats"
 • احمدوند، علی محمد. رضازاده، اکبر.(1395).تدوین الگوی طرح دفاع سایبری در برابر تهدیدات سایبری حوزه اقتصاد. فصلنامه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی.6(21):65-84.
 • پورابراهیمی، ابراهیمی.کیان‌خواه، احسان.(1394). امنیت قلب در فضای سایبر، مبانی و ارکان. فصلنامه امنیت ملی،5(17) :107-126
 • پورابراهیمی، علیرضا. صفرنژاد، داریوش.کاشف، حمیدرضا.(1395). دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات جنگ روانی. فصلنامه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی.6(22):119-146 .
 • پورابراهیمی، علیرضا.(1392). پدافند ملی سایبری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • تقی‌پور،رضا. اسماعیلی، علی.(1397).طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران .فصلنامه امنیت ملی،8(30):181-202.
 • ریاضی، عبدالمجید.(1386).نظام‌جامع فناوری اطلاعات کشور. تهران. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • ریاضی،عبدالمجید.(1386). نظام جامع فناوری اطلاعات کشور(سند راهبردی) تهران.
 • سندراهبردی پدافند سایبری کشور.(1394).سازمان پدافند غیرعامل کشور و مرکز پدافندسایبری کشور.
 • عبدالله‌‌خانی، علی. حسینی، پرویز.(1394). سنجش تهدیدات سایبری سنجش تهدیدات سایبری، فصلنامه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی.4(16):45-80.
 • فرحبخت، احمدرضا. دهقانی، مهدی.(1398).الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح. فصلنامه امنیت ملی،9(31):199-219.
 • محمودزاده،ابراهیم، اسماعیلی، کیوان.(1397). الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح، دانشگاه عالی دفاع ملی، فصلنامه امنیت ملی، 8 (30):203-237.
 • ملائی، علی. کارگری، مهرداد. خراشادی زاده، محمدرضا.(1397). الگوی بازدارندگی در فضای سایبر بر اساس نظریه بازی‌ها.فصلنامه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی،8(29):141-171.
 • هلیلی، خداداد. ولوی، محمدرضا، موحدی‌‌صفت، محمدرضا. باقری، مسعود. (1397). قدرت سایبری مبتنی بر رویکرد فرکتالی و بررسی تأثیر آن بر امنیت ملی در فضای سایبر. فصلنامه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، 8(29):173-200.
 • یزادنیان، حمید.جلال، غلامرضا.(1396). متغیرهای کلیدی منابع انسانی در تقویت دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی امنیت ملی،7(26):127-142.
 • Khamenei.Ir - 30/11/89
 • Joint Publicatioon 3-13-1. (2007).Electronic Warfare. , U.S.Army, 25 Juanery.
 • JP 3-12. (2018). Cyberspace Operations, U.S. Army, 8 june,
 • FM 3-12.)2021(. Cyberspace Operation and Electronicmagnetic Warfare Operations, U.S. Army.

Zsolt, Haig. (2015). Electronic Warfare in Cyberspace, Faculty of Military Sciences and Officer Training National University of Public Service, Budapest, Hungary.p6.