نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفند سایبری راهبردهای قدرت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 63-82]
 • آماد و پشتیبانی تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 81-107]
 • آمریکا آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 7-29]
 • آینده‌پژوهی شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 83-113]
 • آینده پژوهی آینده‌پژوهی تحولات سیاسی- امنیتی سوریه در ارتباط با محور مقاومت به روش سناریونویسی و نقش آن بر مأموریت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 33-54]
 • آینده پژوهی الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 105-136]
 • آینده پژوهی تحلیل علم سنجی از مقالات آینده پژوهی منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 35-62]
 • آینده‌نگری در توسعه مسیر‌شغلی آینده‌نگری در توسعه مسیر شغلی و تحصیلات هوشمندانه: تحلیل نقش میانجی شخصیت آینده‌نگر (مورد مطالعه: یکی از سازمان‌های صنعتی حوزه دفاعی) [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 109-129]

ا

 • ارتش جمهوری اسلامی ایران تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 81-107]
 • ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) طراحی مدل سیاست‌گذاری ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (کاربردی از رویکرد پویایی سیستم) [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 37-67]
 • ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ‌سازمانی آجا [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 109-138]
 • ارتقاء مشارکت طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط‌مشی‌های دفاعی آینده [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 69-108]
 • استراتژی تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 139-173]
 • الگو طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط‌مشی‌های دفاعی آینده [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 69-108]
 • المپیک تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 139-173]
 • اندازه اعتبار تصمیم‌گیری بهینه در مواجهه با عملیات‌های تخریبی دشمن با استفاده از مسئله ممانعت از بیشینه جریان در شبکه‌های پویای چند دوره‌ای در شرایط فازی [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 61-79]
 • انی لاجیک شبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد) [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 7-34]
 • ایران آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 7-29]
 • ایران تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 139-173]
 • ایران تحلیل علم سنجی از مقالات آینده پژوهی منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 35-62]

ب

 • بحران شبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد) [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 7-34]
 • بهره‌وری سرمایه انسانی طراحی مدل سیاست‌گذاری ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (کاربردی از رویکرد پویایی سیستم) [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 37-67]

پ

 • پدافند غیرعامل تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 31-60]
 • پدافند کالبَدی تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 31-60]
 • پدافند هوایی مؤلفه‌های اثرگذار بر کشف و مقابله با هواپیمای بدون سرنشین در صحنه‌های نبرد آینده [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 137-166]
 • پویایی‌شناسی سیستم طراحی مدل سیاست‌گذاری ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (کاربردی از رویکرد پویایی سیستم) [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 37-67]
 • پیشران شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 83-113]
 • پیشران‌ها طراحی مدل پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 79-103]

ت

 • تجزیه بندرز تصمیم‌گیری بهینه در مواجهه با عملیات‌های تخریبی دشمن با استفاده از مسئله ممانعت از بیشینه جریان در شبکه‌های پویای چند دوره‌ای در شرایط فازی [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 61-79]
 • تحصیلات هوشمندانه آینده‌نگری در توسعه مسیر شغلی و تحصیلات هوشمندانه: تحلیل نقش میانجی شخصیت آینده‌نگر (مورد مطالعه: یکی از سازمان‌های صنعتی حوزه دفاعی) [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 109-129]
 • تحلیل بازیگر آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 7-29]
 • تحلیل شبکه شبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد) [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 7-34]
 • تحول تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ‌سازمانی آجا [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 109-138]
 • تحولات سیاسی- سوریه آینده‌پژوهی تحولات سیاسی- امنیتی سوریه در ارتباط با محور مقاومت به روش سناریونویسی و نقش آن بر مأموریت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 33-54]
 • تخلیۀ اضطراری شبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد) [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 7-34]
 • تریبونا شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 83-113]
 • تفکیک قوا شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 83-113]
 • تنش گرمایی واکاوی زمانی و مکانی تنش گرمایی مؤثر بر نیروی انسانی یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 131-150]
 • تهدیدات آینده دفاع دانش‌بنیان در برابر تهدیدات آینده ( با تاکید بر ویژگی‌ها و عوامل الزام آور) [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 7-31]
 • توافق هسته‌ای آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 7-29]
 • توان دفاعی راهبردهای نظامی ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی منطقه غرب آسیا [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 55-77]

ج

 • جذب و گزینش شناسایی و اعتبارسنجی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 175-203]

چ

 • چشم‌انداز شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 115-148]

ح

 • حقوق اساسی شناسایی متغیرهای آینده تأثیرگذار بر تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 83-113]

خ

 • خدمت وظیفه عمومی الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 105-136]
 • خط مشی گذاری الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 105-136]
 • خط‌مشی‌های دفاعی آینده طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط‌مشی‌های دفاعی آینده [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 69-108]
 • خوزستان واکاوی زمانی و مکانی تنش گرمایی مؤثر بر نیروی انسانی یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 131-150]

د

 • دانشگاه‌های نیروهای مسلح شناسایی و اعتبارسنجی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 175-203]
 • دفاع دفاع دانش‌بنیان در برابر تهدیدات آینده ( با تاکید بر ویژگی‌ها و عوامل الزام آور) [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 7-31]
 • دفاع دانش‌بنیان دفاع دانش‌بنیان در برابر تهدیدات آینده ( با تاکید بر ویژگی‌ها و عوامل الزام آور) [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 7-31]
 • دمای معادل فیزیولوژیک واکاوی زمانی و مکانی تنش گرمایی مؤثر بر نیروی انسانی یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 131-150]

ر

 • راهبرد تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 81-107]
 • راهبرد تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 31-60]
 • راهبرد تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ‌سازمانی آجا [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 109-138]
 • راهبرد شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 115-148]
 • رقابت منطقه‌ای آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 7-29]
 • رویکرد حداقل مربعات جزئی شناسایی و اعتبارسنجی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 175-203]
 • رویکرد حداقل مربعات جزئی" طراحی مدل پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 79-103]

س

 • سامانه‌های مقابله با هواپیمای بدون سرنشین مؤلفه‌های اثرگذار بر کشف و مقابله با هواپیمای بدون سرنشین در صحنه‌های نبرد آینده [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 137-166]
 • سناریونویسی الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 105-136]
 • سناریو ویزارد شبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد) [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 7-34]
 • سیاست‌گذاری اقتصاد دفاعی طراحی مدل سیاست‌گذاری ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (کاربردی از رویکرد پویایی سیستم) [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 37-67]

ش

 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی تخلیۀ اضطراری جمعیت در هنگام وقوع بحران با رویکرد سناریو محور (بررسی موردی: سالن شماره دو فرودگاه مهر‌آباد) [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 7-34]
 • شخصیت آینده‌نگر آینده‌نگری در توسعه مسیر شغلی و تحصیلات هوشمندانه: تحلیل نقش میانجی شخصیت آینده‌نگر (مورد مطالعه: یکی از سازمان‌های صنعتی حوزه دفاعی) [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 109-129]

ص

 • صنایع دفاعی آینده‌نگری در توسعه مسیر شغلی و تحصیلات هوشمندانه: تحلیل نقش میانجی شخصیت آینده‌نگر (مورد مطالعه: یکی از سازمان‌های صنعتی حوزه دفاعی) [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 109-129]

ع

 • عدم قطعیت الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 105-136]
 • علم سنجی تحلیل علم سنجی از مقالات آینده پژوهی منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 35-62]
 • عملیات مشترک تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 81-107]

ف

 • فرهنگ‌سازمانی تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ‌سازمانی آجا [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 109-138]
 • فضای سایبر راهبردهای قدرت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 63-82]

ق

 • قدرت سایبری راهبردهای قدرت سایبری ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 63-82]
 • قدرت هوایی بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش‌های پیش رو و تاثیر آن در قلمروهای نفوذی این کشور [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 7-36]

ک

 • کشف مؤلفه‌های اثرگذار بر کشف و مقابله با هواپیمای بدون سرنشین در صحنه‌های نبرد آینده [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 137-166]

گ

 • گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 115-148]

ل

 • لجستیک تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 81-107]

م

 • مأموریت آجا آینده‌پژوهی تحولات سیاسی- امنیتی سوریه در ارتباط با محور مقاومت به روش سناریونویسی و نقش آن بر مأموریت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 33-54]
 • مدل دفاع دانش‌بنیان در برابر تهدیدات آینده ( با تاکید بر ویژگی‌ها و عوامل الزام آور) [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 7-31]
 • مطالعات راهبردی راهبردهای نظامی ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی منطقه غرب آسیا [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 55-77]
 • ممانعت شبکه تصمیم‌گیری بهینه در مواجهه با عملیات‌های تخریبی دشمن با استفاده از مسئله ممانعت از بیشینه جریان در شبکه‌های پویای چند دوره‌ای در شرایط فازی [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 61-79]

ن

 • ناوگان هوایی ایالات متحده آمریکا بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش‌های پیش رو و تاثیر آن در قلمروهای نفوذی این کشور [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 7-36]
 • نخبگان الگوی تحول در خدمت وظیفه تخصصی مبتنی بر رویکرد سناریونگاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 105-136]
 • نخبگان شناسایی و اعتبارسنجی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 175-203]
 • نزاجا شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای کلان نزاجا در راستای تحقق چشم‌انداز بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 115-148]
 • نظام بین الملل راهبردهای نظامی ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی منطقه غرب آسیا [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 55-77]
 • نظریه‌پردازی داده‌بنیاد شناسایی و اعتبارسنجی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 175-203]
 • نظریه‌پردازی داده‌بنیان طراحی مدل پیشران‌های برندسازی کارفرما و پیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان [دوره 7، شماره 25، 1401، صفحه 79-103]
 • نظریه فازی تصمیم‌گیری بهینه در مواجهه با عملیات‌های تخریبی دشمن با استفاده از مسئله ممانعت از بیشینه جریان در شبکه‌های پویای چند دوره‌ای در شرایط فازی [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 61-79]
 • نیروهای چهارگانه آجا طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط‌مشی‌های دفاعی آینده [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 69-108]
 • نیروی انسانی واکاوی زمانی و مکانی تنش گرمایی مؤثر بر نیروی انسانی یگان‌های نظامی مستقر در استان خوزستان با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 131-150]
 • نیروی هوایی تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 24، 1401، صفحه 31-60]
 • نیروی هوایی بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش‌های پیش رو و تاثیر آن در قلمروهای نفوذی این کشور [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 7-36]

و

 • ورزش قهرمانی تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 [دوره 7، شماره 26، 1401، صفحه 139-173]

ه

 • هم نویسندگی تحلیل علم سنجی از مقالات آینده پژوهی منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 7، شماره 27، 1401، صفحه 35-62]