همکاران دفتر نشریه

مدیر وب سایت

دکتر محمدتقی پرتوی

دکتری تحقیق در عملیات استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mt.partovi@ut.ac.ir
021-66414191

مدیر اجرایی

حمید همت

مدیریت دفاعی - پدافند غیرعامل مدیر اجرایی فصلنامه

hahe1350@gmail.com
021-66414191

مدیر داخلی

دکتر بهنام گلشاهی

دکتری مدیریت منابع انسانی استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

phd.behnam93@gmail.com
02166414191