دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1399، صفحه 7-186 
1. تدوین سناریوهای روابط ایران و ترکیه در افق 1408

صفحه 7-41

10.22034/dfsr.2021.141522.1441

سیدمهدی نبوی؛ سید حمزه صفوی؛ محمدصادق کوشکی


4. توسعه راهبردهای دفاع سرزمینی بر پایه تحلیل ژئومورفولوژیک در منطقه میناب و سیریک

صفحه 97-124

10.22034/dfsr.2021.520923.1450

سید اسداله حجازی؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدحسین فتحی؛ بهروز بهرام آبادی