دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1399، صفحه 7-168 
4. توسعه راهبردهای دفاع سرزمینی بر پایه تحلیل ژئومورفولوژیک در منطقه میناب و سیریک

صفحه 87-112

10.22034/dfsr.2021.520923.1450

سید اسداله حجازی؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدحسین فتحی؛ بهروز بهرام آبادی