دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 7-165 
5. تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 115-133

10.22034/dfsr.2019.37988

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی