دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 7-164 

مقاله علمی- پژوهشی

ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

صفحه 7-37

10.22034/dfsr.2019.36254

محمدرضا نصیری؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی