دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، شهریور 1396 
4. مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری

صفحه 83-110

عبداله وثوقی نیری؛ علی اصغر پور عزت؛ داود آقا محمدی؛ مجتبی امیری


6. تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

صفحه 141-166

کامل منیری؛ سید یحیی صفوی؛ محمد سهرابی؛ حسین ولی‌وند زمانی؛ محمدرضا حافظ نیا