ارائه چارچوبی برای مطالعه شگفتی‌سازهای نظامی- دفاعی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا‌دکتری آینده‌پژوهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام‌نور تهران واحد شهریار

چکیده

یکی از دغدغه‌های اصلی تمامی سازمان‌های نظامی- امنیتی فرار از غافل‌گیری‌های ناشی از پدیده‌های شگفتی‌ساز و به حداقل رساندن هزینه‌های ناشی از این رویدادها از طریق پیش‌بینی دامنه وسیعی از آنها و کسب آمادگی برای مواجهه شدن با این شگفتی‌ها است. سوال اصلی پژوهش این است که مراکز مطالعاتی، فرماندهان و افسران نظامی کشور، چگونه می‌توانند قبل از غافل‌گیری، شگفتی‌سازهای مرتبط با حوزه فعالیت خود را درک، پیش‌نگری و مدیریت کنند. در این پژوهش عنوان شده است که افسران و کارشناسان تصمیم‌سازِ نظامی به دلیل خو گرفتن با فعالیت‌های روزمره و عادت کردن به رویه‌ها و روندهای جاری سازمان، قادر به دیدن بسیاری از شگفتی‌سازها نیستند، از این روی سازمان‌های نظامی ما نیازمند سازوکارهای متفاوتی برای استخراج و پیش‌بینی شگفتی‌سازهای حوزه کاری خود هستند. این پژوهش با تکیه بر روش مرور منابع و مطالعات کتابخانه‌ای پیشنهاد می‌کند که برای درک شگفتی‌سازهای نظامی در کشور نیازمند ترکیب روش‌های ذهن‌انگیزی، دلفی‌ غیرنظامی، پنل‌های تخصصی و پایش و پویش دائمی است. حاصل ترکیب این روش‌ها، چارچوبی بدست می‌دهد که می‌تواند بدین منظور کاربرد داشته باشد. این چارچوب در 6 گام شامل؛ کشف و شناسایی، تطبیق، برآورد، سناریوپردازی، پیامدپژوهی و ارائه راهبرد، تدوین و برای بهره‌برداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Framework for Studying the Future Military-Defensive Wild Cards of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • ahad rezayan 1
 • Aliasgar Pourezzat 2
 • Bahram Sarmast 3
1 tehran university
2 Faculty of Management, Tehran University
3 Assistant professor of Payamenor university
چکیده [English]

A wild card is a future development or event with a relatively low probability of occurrence but a likely high impact on the conduct of business. Surprise, there are huge costs for organizations, especially military-defense organizations. One of the main concerns of all military-security organizations, Escape from these surprises and minimize these costs by predicting them. The main research question is: How can the armed forces of the Islamic Republic of Iran identify and manage military wild cards? In this research; it is said that officers and military experts are not able to see many wild cards, because of their daily routines and habits of the organization's current trends. Military organizations need different mechanisms to extract and anticipate wild cards in their field of work. This study suggests that to understand military wild cards in the country, we need to combine: Brainstorming, Delphi for civilians, Expert panels and Environmental scanning. The result of combining these methods is the pattern that can be used for this purpose. This template has been designed in 6 steps: detection, identification, adaptation, estimation, scenario planning, outcomes, and strategy presentation, design and implementation of the armed forces of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futures studies
 • Wild Cards
 • Iran's Military
 • · جلسات پنل خبرگی در وزارت دفاع. (1395). شگفتی‌سازهای احتمالی اثرگذار بر حوزه‌های دفاعی نظامی ایران در 2 سال آینده در منطقه خاورمیانه، تهران: انتشارت مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
 • · رضایان قیه‌باشی، احد. (1397). شگفتی‌سازهای غرب آسیا، گزارش میز تخصص دفتر آینده‌پژوهی، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، سال سوم، صص 51 الی 64.
  • · Barber, M. (2006). Wildcards–Signals from a future near you. Journal of Futures Studies, 11(1): 75-94.
  • · Conseil, B. I. P. E. (1992). CIFS/Inst. for the Future: Wild Cards: A Multinational Perspective. Institute for the Future.
  • · Cornish, E. (2003). The wild cards in our future, The Futurist, 37(4):18.
  • · Feis, H. (2015). Road to Pearl Harbor: The Coming of the War between the United States and Japan. Princeton University Press.
  • · Frank, R. B. (1999). Downfall: The end of the imperial Japanese empire. New York: Random House, p. 71.
  • · Fukuyama, F. (Ed.). (2008). Blindside: How to anticipate forcing events and wild cards in global politics. Brookings Institution Press.
  • · Glenn, J. C., & Gordon, T. J. (Eds.). (2009). Futures research methodology: version 3.0. Editorial desconocida.
  • · Hiltunen, E. (2006). Was it a wild card or just our blindness to gradual change. Journal of Futures Studies, 11(2): 61-74.
  • · Inayatullah, S. (2006). Alternative futures of a challenged democracy. Democracy and Futures, 113-127.
  • · Kuosa, T. (2010). Futures signals sense-making framework (FSSF): A start-up tool to analyse and categorise weak signals, wild cards, drivers, trends and other types of information, Futures, 42(1): 42-48.
  • · Mehrabanifar, E. (2014). WILD CARDS APPLICATIONS IN FUTURES STUDIES. International Journal of Modern Management and Foresight, 1(8): 212-218.
  • · Mendonça, S., e Cunha, M. P., Kaivo-Oja, J., & Ruff, F. (2004). Wild cards, weak signals and organisational improvisation. Futures36(2): 201-218.
  • · Mendonça, S., e Cunha, M. P., Kaivo-Oja, J., & Ruff, F. (2004). Wild cards, weak signals and organisational improvisation. Futures, 36(2): 201-218.
  • · Mendonça, S., e Cunha, M. P., Ruff, F., & Kaivo-oja, J. (2009). Venturing into the wilderness: Preparing for wild cards in the civil aircraft and asset-management industries. Long Range Planning, 42(1): 23-41.
  • · Petersen, J. L. (1997). The" wild cards" in our future: Preparing for the improbable. The Futurist, 31(4): 43.
  • · Petersen, J. L. (2009). How" Wild Cards" May Reshape Our Future. The Futurist, 43(3): 19.
  • · Reuveny, R., & Prakash, A. (1999). The Afghanistan war and the breakdown of the Soviet Union. Review of International Studies, 25(4): 693-708.
  • · Ritchie, N., & Rogers, P. (2006). The Political Road to War with Iraq: Bush, 9/11 and the Drive to Overthrow Saddam. Routledge.
  • · Rockfellow, J. D. (1994). Wild cards: Preparing for'the big one'. The Futurist, 28(1): 14.
  • · Saritas, O., & Smith, J. E. (2011). The big picture–trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak signals. Futures, 43(3): 292-312.
  • · Schuster, M. A., Stein, B. D., Jaycox, L. H., Collins, R. L., Marshall, G. N., Elliott, M. N., ... & Berry, S. H. (2001). A national survey of stress reactions after the September 11, 2001, terrorist attacks. New England Journal of Medicine, 345(20):1507-1512.
  • · Smith, C. D. (2010). Palestine and the Arab-Israeli conflict: A history with documents. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • · Steinmüller, A., & Steinmüller, K. (2004). Wild cards. Murmann Verlag DE.
  • · Steinmüller, K. (2003). The future as Wild Card. A Short Introduction to a New Concept. Z_punkt GmbH, Buro fur Zukunftsgestaltung Essen and Berlin, Berlin.
  • · Steinmüller, K. (2006). Wild Cards and Trends. Zpunkt, The Foresight Company.
  • · Steinmüller, K. (2007). Thinking out of the box”: Weak signals and wild cards for European regions. Futura, 2: 22-29.
  • · Wack, P. (1985). Scenarios: Shooting the rapids. Harvard Business Review, pp. 139-150.
  • · Weinberg, G. L. (1994). The foreign policy of Hitler's Germany: starting World War II, 1937-1939 (Vol. 2). Humanities Press Intl.
  • · Young, M. B. (1991). The Vietnam Wars, 1945-1990 (pp. 48-49). New York: HarperPerennial.