دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی

1. سناریوهای آینده سیستم‌های داده شهروند در افق 1410 و امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22034/dfsr.2021.535606.1524

عبدالرحیم پدرام؛ محمدهادی قاسمی