دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی

مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار با رویکرد قدرت ملی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/dfsr.2023.2005554.1711

مالک زارع گنجارودی؛ غلامرضا کاظمیان؛ وجه الله قربانی زاده؛ هادی خان محمدی


الگوی بلوغ تاب آوری سایبری سامانه های فرماندهی و کنترل در مقابله با تهدیدات آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22034/dfsr.2023.1986565.1670

رسول رمضانی؛ محمد سپهری؛ علی محمد امین زاده