تعداد مقالات: 126

1. تعیین پیشران‌های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 7-26

حسین مینایی؛ ابراهیم حاجیانی؛ حسین دهقان؛ فروزنده جعفرزاده‌پور


3. مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در فضای نبرد آینده

دوره 1، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 7-34

ناصر شهلایی؛ علیرضا نادری؛ جمال قیم؛ فریدون اکبرپور؛ علی صفر ذوالفقاری؛ سیامک قادری


4. آینده‌نگاری فناوری‌های رزم زمینی در جنگ آینده

دوره 2، شماره 4، بهار 1396، صفحه 7-33

حسین ولی‌وند زمانی؛ حسین مینایی


8. روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1397، صفحه 7-28

حسین مینایی؛ فرهاد هادی‌نژاد


10. شبیه‌سازی نبرد با استفاده از شبکه‌های عصبی زمان پیوسته

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 7-19

محمد مقدس؛ حمید بیگدلی


12. ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

دوره 4، شماره 12، بهار 1398، صفحه 7-37

10.22034/dfsr.2019.36254

محمدرضا نصیری؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی


14. آینده‌نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

دوره 4، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 7-34

10.22034/dfsr.2019.37983

ابراهیم ایجابی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ حسین مینایی؛ صفر فضلی؛ عین اله کشاورز


15. توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

دوره 4، شماره 15، زمستان 1398، صفحه 7-34

10.22034/dfsr.2020.38887

حامد امینی؛ محمدسعید جبل عاملی


17. سناریونگاری به روش GBN (مطالعه موردی: اقدام نظامی عربستان علیه ایران)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 21-51

هادی تاجیک؛ احسان کیانی؛ سعید ساسانیان؛ مهدی روحی


20. توانمندی‌ آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 29-48

علیرضا نریمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ نیره شاه محمدی


22. تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه شرق و جنوب شرق کشور)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 31-54

سیدعلیرضا قاضی میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ حسین ولی وند زمانی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری