کلیدواژه‌ها = سناریونویسی
آیندۀ نظم منطقه‌ای خاورمیانه در افق2030

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 37-67

10.22034/dfsr.2021.138182.1429

فرشید فرهادی؛ محمدرضا هدایتی


تدوین سناریوهای روابط ایران و ترکیه در افق 1408

دوره 5، شماره 18، آذر 1399، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.141522.1441

سیدمهدی نبوی؛ سید حمزه صفوی؛ محمدصادق کوشکی