کلیدواژه‌ها = دفاع غیرنظامی
مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران‌های زیستی ویروسی آینده

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 85-119

10.22034/dfsr.2021.526181.1478

حمید آروند؛ امید ویسی؛ محمد امین آیینی؛ علی پورعلی