کلیدواژه‌ها = مدل سازی ساختاری تفسیری
ارایه چارچوب تحلیل موضوعات ژئوپلتیک دفاعی مبتنی بر آینده‌نگاری راهبردی

دوره 6، شماره 20، خرداد 1400، صفحه 115-136

10.22034/dfsr.2021.128981.1396

محمد یوسفی خرایم؛ اشکان یوسفی؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی