کلیدواژه‌ها = قدرت هوایی
بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش‌های پیش رو و تاثیر آن در قلمروهای نفوذی این کشور

دوره 7، شماره 26، آذر 1401، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2022.561050.1641

عزیز نصیرزاده؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ حسین ولی‌وند زمانی