کلیدواژه‌ها = تهدیدهای آینده
ارائه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده

دوره 4، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 83-108

10.22034/dfsr.2019.36257

امید ویسی؛ جعفر حیدری؛ جعفر رزمی؛ مهرداد شهسواری