کلیدواژه‌ها = مدل سازی نرم
مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 83-110

عبداله وثوقی نیری؛ علی اصغر پور عزت؛ داود آقا محمدی؛ مجتبی امیری