نویسنده = ���������� ������ ��������
تدوین سناریوهای روابط ایران و ترکیه در افق 1408

دوره 5، شماره 18، آذر 1399، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.141522.1441

سیدمهدی نبوی؛ سید حمزه صفوی؛ محمدصادق کوشکی