نویسنده = ������������ ��������������
ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده در بین کارکنان یکی از سازمان‌های نظامی

دوره 5، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 79-106

10.22034/dfsr.2021.137741.1427

احمدرضا سنجری؛ ناصر عباس‌زاده؛ بهنام گلشاهی