نویسنده = �������� �������������� ����������
مفهوم نشانه‌های ضعیف در آینده‌پژوهی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 39-61

10.22034/dfsr.2020.131749.1411

ابوذر سیفی کلستان؛ عبدالرحیم پدرام