نویسنده = ������������ ����������������
سناریوهای آینده سیستم‌های داده شهروند در افق 1410 و امنیت ملی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1400، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.535606.1524

عبدالرحیم پدرام؛ محمدهادی قاسمی