نویسنده = محمدسعید جبل عاملی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

دوره 4، شماره 15، زمستان 1398، صفحه 7-34

10.22034/dfsr.2020.38887

حامد امینی؛ محمدسعید جبل عاملی


2. ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

دوره 4، شماره 12، بهار 1398، صفحه 7-37

10.22034/dfsr.2019.36254

محمدرضا نصیری؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی