نویسنده = ������������ ����������
آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 7-29

10.22034/dfsr.2022.547894.1571

احسان کیانی؛ ابراهیم حاجیانی


سناریونگاری به روش GBN (مطالعه موردی: اقدام نظامی عربستان علیه ایران)

دوره 3، شماره 10، آذر 1397، صفحه 21-51

هادی تاجیک؛ احسان کیانی؛ سعید ساسانیان؛ مهدی روحی