نویسنده = سید محمد مقیمی
طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله‌گر در سوریه)

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 55-75

محمد امین قلم بر؛ سید محمد مقیمی؛ سید محمود حسینی؛ فاطمه ثقفی


ارائه چارچوب آینده‌نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 57-82

محسن کشاورزترک؛ سید محمد مقیمی؛ محمد ابویی اردکان؛ محمد رحیم عیوضی