نویسنده = امید ویسی
مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران‌های زیستی ویروسی آینده

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 85-119

10.22034/dfsr.2021.526181.1478

حمید آروند؛ امید ویسی؛ محمد امین آیینی؛ علی پورعلی


ارائه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده

دوره 4، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 83-108

10.22034/dfsr.2019.36257

امید ویسی؛ جعفر حیدری؛ جعفر رزمی؛ مهرداد شهسواری