نویسنده = ���������������� ������������
توانمندی‌ آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 11، اسفند 1397، صفحه 29-48

علیرضا نریمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ نیره شاه محمدی