نویسنده = علی فرهادی
سناریوهای محتمل عملیات روانی علیه سرمایه‌های انسانی آجا

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 131-156

10.22034/dfsr.2021.136604.1422

علی فرهادی؛ مجید یوسفی؛ محمود شیخ حسنی