نویسنده = ابراهیم حاجیانی
آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 7-29

10.22034/dfsr.2022.547894.1571

احسان کیانی؛ ابراهیم حاجیانی


تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال1406

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 87-107

امید وقوفی؛ علی اصغر قاسمی؛ ابراهیم حاجیانی