نویسنده = ���������������� ������������
تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 155-186

10.22034/dfsr.2021.534192.1518

مهدی بصیری؛ مهرداد شهسواری؛ فرامرز نصری؛ محمد سید اسماعیلی