نویسنده = ������������������ ������ ��������
ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 27-44

علی ستاریخواه؛ امیرهوشنگ خادم دقیق؛ عزیز نصیرزاده؛ سید محمد میرسمیعی