نویسنده = علی طاهری هشی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

دوره 3، شماره 9، تابستان 1397، صفحه 137-158

علی طاهری هشی؛ حبیب اله دهقان؛ علیرضا نادری