نویسنده = ���������������� ��������
راهبردهای نظامی ارتقاء جایگاه ج.ا.ا در هندسه قدرت نظامی منطقه غرب آسیا

دوره 7، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 55-77

10.22034/dfsr.2022.553879.1601

محمد پورتقی؛ محسن مرادیان؛ رضا کرمی؛ حمیدرضا نادی


طراحی مدل ریاضی برای پیش‌بینی مکان بهینه مراکز آمادی در شرایط جنگ‌های آینده

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 45-64

ناصر شهلائی؛ محسن مرادیان؛ احمد لطفی؛ فرهاد هادی‌نژاد